Προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο

9.-(1) Πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο με την καταβολή του καθορισμένου τέλους, εάν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι-

(α)(i) είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας ή είναι πολίτης άλλου κράτους μέλους ή μέλος της οικογένειάς του∙ και

(ii) έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο (21ο) έτος της ηλικίας του∙

(β) δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(γ) κατέχει πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, ή στην περίπτωση πολίτη άλλου κράτους μέλους ισότιμο έγγραφο από την αρμόδια αρχή του εν λόγω κράτους μέλους, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής∙

(δ) κατέχει πιστοποιητικό υγείας από μέλος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ή εγγεγραμμένο ιατρό στο κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την επίσημη σφραγίδα του κράτους ή του οργανισμού ή του φορέα όπου εργάζεται∙

(ε) κατέχει αποδεικτικό στοιχείο επαγγελματικής ασφαλιστικής κάλυψης∙

(στ) είναι κάτοχος-

(i) πανεπιστημιακού τίτλου ισότιμου και αντίστοιχου προς πτυχίο στη μουσικοθεραπεία αναγνωρισμένου βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση που να συνάδει με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου∙ ή

(ii) πανεπιστημιακού διπλώματος ή ισότιμου πτυχίου στη μουσικοθεραπεία, μη αναγνωρισμένου βάσει του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, το οποίο περιλαμβάνει εποπτευόμενη πρακτική που να συνάδει με τα εκάστοτε κριτήρια του Συμβουλίου, και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία ισχύει κατά το έτος που υποβάλλεται η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, η οποία εκδίδεται από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα όπου το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο:

Νοείται ότι, έκαστο εγγεγραμμένο μέλος το οποίο κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από κράτος μέλος ή τρίτη χώρα υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 14 και 15:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμπληρωματική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική άσκηση ή άλλης μορφής εξέταση και αξιολόγηση ή οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών που να εξομοιώνει τα προσόντα του, με βάση τα απαιτούμενα προσόντα που καθορίζονται στην υποπαράγραφο (i) και (ii) της παραγράφου (στ) και στην περίπτωση αυτή το κόστος επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον αιτητή∙

(ζ) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο δύναται να διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

(2) Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) τηρούνται οι διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου.