Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

10.-(1) Η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στον Έφορο συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα, σύμφωνα με τον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Α και το καθορισμένο από το Συμβούλιο τέλος.

(2) Ο Έφορος θέτει τις αιτήσεις ενώπιον του Συμβουλίου και το Συμβούλιο κοινοποιεί εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης τη σχετική απόφασή του στον Έφορο και στον αιτητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχει καθυστέρηση στην εξέταση της αίτησης από το Συμβούλιο για λόγους απρόβλεπτων συνθηκών ή άλλων αιτιολογημένων καταστάσεων, ο αιτητής ενημερώνεται ανάλογα, αλλά δεν θεωρείται ότι λόγω της καθυστέρησης αποκτά δικαίωμα αυτόματης εγγραφής στο Μητρώο:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Συμβούλιο δύναται να μην προβεί στην εξέταση της αίτησης εγγραφής, σε περίπτωση που δεν λάβει τις πληροφορίες που ζήτησε από τον αιτητή εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών.

(3) Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης από το Συμβούλιο, ο Έφορος εγγράφει τον αιτητή στο Μητρώο και εκδίδει σε αυτόν το πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Β, το οποίο αποτελεί απόδειξη του περιεχομένου του.

(4) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο, το Συμβούλιο συντάσσει αιτιολογημένη απόφαση και την επιδίδει στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται να ζητήσει επανεξέταση της αίτησής του υποβάλλοντας ενώπιον του Συμβουλίου τις παραστάσεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν, το δε Συμβούλιο εκδίδει την αιτιολογημένη απόφασή του εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής των παραστάσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο, το τέλος που καταβλήθηκε θεωρείται ως δαπάνη για την εξέταση της αίτησης.

(5) Το Συμβούλιο δύναται να ζητά συμβουλή ή γνωμοδότηση από αρμόδια όργανα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος σε σχέση με οποιοδήποτε θέμα προκύπτει κατά την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους στο Μητρώο.

(6) Ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς το Σύλλογο για την εγγραφή νέων μουσικοθεραπευτών στο Μητρώο.