Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών

8.-(1) Ο Έφορος, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διορισμού του, καταρτίζει και τηρεί Μητρώο καλούμενο «Μητρώο Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών», στο οποίο καταχωρίζονται το όνομα, η διεύθυνση και τα προσόντα κάθε προσώπου που δικαιούται να εγγραφεί σε αυτό, καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία.

(2) Ο Έφορος τηρεί ενημερωμένο το Μητρώο και διενεργεί σε αυτό τις αναγκαίες μεταβολές αναφορικά με τη διεύθυνση, τα προσόντα ή οποιαδήποτε άλλα στοιχεία των εγγεγραμμένων προσώπων και απαλείφει από το Μητρώο το όνομα κάθε προσώπου το οποίο απεβίωσε ή έπαυσε να κατέχει τα προσόντα ή του οποίου το όνομα έχει διαγραφεί από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι τα κατονομαζόμενα σε αυτό πρόσωπα είναι εγγεγραμμένοι μουσικοθεραπευτές:

Νοείται ότι, η απουσία του ονόματος οποιουδήποτε προσώπου από το εν λόγω Μητρώο αποτελεί εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιουδήποτε εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή του οποίου το όνομα δεν εμφαίνεται στο Μητρώο, αλλά κατέχει πιστοποιητικό εγγραφής του σε αυτό, στον καθορισμένο Τύπο, το εν λόγω πιστοποιητικό συνιστά απόδειξη για το περιεχόμενό του.

(3) Αντίγραφο του ενημερωμένου Μητρώου, το οποίο φέρει την υπογραφή του Εφόρου, δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και ακολούθως κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους.

(4) Ο Έφορος, με την καταβολή καθορισμένου τέλους, χορηγεί σε οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή πιστοποιητικό εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 10, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το εν λόγω πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ως μουσικοθεραπευτής και το πιστοποιητικό αυτό συνιστά απόδειξη του περιεχομένου του.