Πειθαρχική δίωξη

19. Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, σε περίπτωση που-

(α) έχει καταδικαστεί από δικαστήριο για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα∙

(β) κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου επέδειξε κατά την άσκηση του επαγγέλματός του διαγωγή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή∙ ή

(γ) έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.