Πειθαρχική έρευνα

20.-(1) Κάθε καταγγελία εναντίον εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή υποβάλλεται στο Συμβούλιο.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία υποβληθεί στο Συμβούλιο καταγγελία ή το Συμβούλιο διαπιστώσει ότι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δυνατόν να έχει διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα, το Συμβούλιο παραπέμπει την καταγγελία στον Υπουργό, ο οποίος ορίζει το ταχύτερο λειτουργό του Υπουργείου ως ερευνώντα λειτουργό, για να διεξαγάγει την έρευνα.

(3) Ο ερευνών λειτουργός διεξάγει την έρευνα το ταχύτερο δυνατόν και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας έχει εξουσία να ακούσει οιουσδήποτε μάρτυρες ή να λάβει έγγραφες καταθέσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο.

(4) Ο καταγγελθείς εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δικαιούται να γνωρίζει την εναντίον του υπόθεση και παρέχεται σε αυτόν η ευκαιρία να ακουστεί, αφού λάβει αντίγραφα των καταθέσεων και των μαρτυριών.

(5) Μετά τη συμπλήρωση της έρευνας ο ερευνών λειτουργός υποβάλλει την έκθεσή του στο Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει κατά πόσο μπορεί να απαγγελθεί πειθαρχική κατηγορία εναντίον του μουσικοθεραπευτή και, σε περίπτωση καταφατικής απόφασης, προβαίνει στην απαγγελία της κατηγορίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.