Πειθαρχικό Συμβούλιο

18.-(1) Συνίσταται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές, το οποίο αποτελείται από 6 (έξι) μέλη, ως ακολούθως:

(α) Δύο (2) μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας τα οποία υποδεικνύονται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ένας εκ των οποίων διορίζεται Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε απουσίας ή προσωρινού κωλύματος αυτού, καθήκοντα προέδρου ασκεί το άλλο μέλος της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας∙ και

(β) τέσσερις (4) εγγεγραμμένους μουσικοθεραπευτές, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα πέραν των πέντε (5) ετών και εκλέγονται από τη γενική συνέλευση του Συλλόγου για το σκοπό αυτό.

(2) Ο πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου διορίζονται από τον Υπουργό.

(3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής.

(4) Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή το μέλος που ασκεί καθήκοντα προέδρου και τρία (3) άλλα μέλη αποτελούν απαρτία.

(5) Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.