Συνδρομή στο Σύλλογο

27.-(1) Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν κάθε δύο (2) έτη συνδρομή, το ύψος της οποίας ορίζεται από τη γενική συνέλευση.

(2) Συνδρομή πληρωτέα δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να διεκδικηθεί από το Σύλλογο με αγωγή και να εισπραχθεί ως χρέος οφειλόμενο προς το Σύλλογο.

(3) Μουσικοθεραπευτής δεν δύναται να προσέλθει σε οποιαδήποτε συνέλευση του Συλλόγου, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή να είναι υποψήφιος για εκλογή στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου, εκτός εάν καταβάλει προηγουμένως τη δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέα συνδρομή.