Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου

26.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή υποχρεωτικά ύστερα από γραπτό αίτημα τουλάχιστον του πενήντα τοις εκατόν (50%) των μελών του Συλλόγου.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) αίτημα εκθέτει το σκοπό σύγκλησης της συνέλευσης και υπογράφεται από αυτούς που το υπέβαλαν.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου δεν συγκαλέσει έκτακτη γενική συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2), τα μέλη του Συλλόγου που υπέβαλαν το αίτημα δύνανται να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση.

(4) Εάν μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της έκτακτης γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση διαλύεται.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (2), (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 24 εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, για κάθε γενική συνέλευση η οποία συγκαλείται δυνάμει του παρόντος άρθρου.