Αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου

28.-(1) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου εξετάζει όλα τα θέματα που άπτονται του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή και προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες τις οποίες θεωρεί σκόπιμες.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Προωθεί και προστατεύει το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή∙

(β) καταρτίζει επιτροπές για την καλύτερη εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του∙

(γ) μεριμνά για την προαγωγή και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των υπηρεσιών μουσικοθεραπείας που προσφέρονται στη Δημοκρατία∙

(δ) επιλαμβάνεται θεμάτων δεοντολογίας και εξετάζει και υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία σε σχέση με το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή∙

(ε) διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου∙ και

(στ) εκδίδει ταυτότητα μέλους του Συλλόγου.