Πειθαρχική διαδικασία

21.-(1) Μέσα σε δύο (2) εβδομάδες από την ημερομηνία λήψης της πειθαρχικής κατηγορίας από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, το τελευταίο μεριμνά όπως εκδοθεί και επιδοθεί προς τον καταγγελθέντα κλήση, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Ε.

(2) Η εκδίκαση της υπόθεσης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, όπως η ακρόαση ποινικής υπόθεσης που εκδικάζεται συνοπτικά:

Νοείται ότι, το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία, έστω και εάν αυτή δεν θα γινόταν δεκτή σε ποινική διαδικασία.

(3) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έχει εξουσία να-

(α) καλεί μάρτυρες και να απαιτεί την προσέλευσή τους και την προσέλευση του καταγγελθέντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται σε συνοπτική δίκη∙ και

(β) απαιτεί την προσαγωγή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με την κατηγορία.

(4) Κάθε απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι αιτιολογημένη και υπογράφεται από τον Πρόεδρό του.