Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη

15.-(1) Η άδεια που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 14 ανανεώνεται αυτόματα με την καταβολή του προβλεπόμενου προς το Συμβούλιο τέλους, νοουμένου ότι ο εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής τηρεί την απαιτούμενη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση όπως αυτή καθορίζεται από το Συμβούλιο, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες συνεχούς και έγκυρης επαγγελματικής εκπαίδευσης υπό τη μορφή των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

(α) Παρακολούθησης συναφών σεμιναρίων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία διοργανώνονται ή αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο ή από διεθνώς αναγνωρισμένα σώματα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό∙ ή/και

(β) παρακολούθησης μαθημάτων ή διαλέξεων που αφορούν την πρακτική εξάσκηση του επαγγέλματος τα οποία διοργανώνονται ή αναγνωρίζονται από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο ή από διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό∙ ή/και

(γ) εποπτείας που αφορά τη βελτίωση της πρακτικής εξάσκησης του επαγγέλματος, νοουμένου ότι γίνεται από επόπτη εγκεκριμένο από το Συμβούλιο ή από το Σύλλογο.

(2) Το Συμβούλιο και ο Σύλλογος διαβουλεύονται και αξιολογούν την καταλληλόλητα της πιο πάνω συνεχούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και ενημερώνουν σχετικά τα μέλη τους.