Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

14.-(1) Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δεν δύναται να ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή, εκτός εάν έχει καταβάλει στο Συμβούλιο το καθορισμένο τέλος, το οποίο καταβάλλεται ανά διετία, και έχει εξασφαλίσει διετή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον Τύπο που εκτίθεται στο Παράρτημα Γ.

(2) Η άδεια που παραχωρείται δυνάμει του εδαφίου (1) λήγει την 31η ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου του δεύτερου έτους μετά την έκδοσή της και το Συμβούλιο δύναται να παρατείνει την εγγραφή μέχρι και έναν μήνα μετά την 31η Δεκεμβρίου κάθε τέτοιου έτους.

(3) Εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής ο οποίος ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή χωρίς να είναι κάτοχος άδειας που ισχύει κατά το χρόνο ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).