Άσκηση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή από πολίτη τρίτης χώρας

16.-(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιο δύναται, μετά από άδεια του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας, παραχωρώντας προσωρινή άδεια άσκησης της μουσικοθεραπείας, σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος επισκέπτεται τη Δημοκρατία, για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους, που το ίδιο εύλογα επιβάλλει.

(2) Για την παροχή προσωρινής άδειας άσκησης μουσικοθεραπείας σε πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ελέγχονται τα προσόντα του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9, όπου αυτό εφαρμόζεται, και προσκομίζεται βεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στο κράτος προέλευσής του και ότι δεν του έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά το χρόνο προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων.

(3) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο των προσωρινών αδειών άσκησης της μουσικοθεραπείας, που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).