Ίδρυση Ταμείου Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών

7.-(1) Καθιδρύεται ταμείο με την επωνυμία «Ταμείο Συμβουλίου Εγγραφής Μουσικοθεραπευτών», το οποίο τελεί υπό την ευθύνη και τη γενική διαχείριση του Συμβουλίου και λειτουργεί σύμφωνα με εσωτερικούς κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται για το σκοπό αυτό.

(2) Στο ταμείο κατατίθενται-

(α) όλα τα τέλη που εισπράττονται από το Συμβούλιο∙

(β) κάθε χορηγία ή δωρεά που παρέχεται στο Συμβούλιο και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ και

(γ) όλα τα έσοδα που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του Συμβουλίου.

(3) Από το ταμείο του Συμβουλίου δύναται να πληρώνονται-

(α) τα έξοδα λειτουργίας του Συμβουλίου∙ και

(β) οποιαδήποτε ποσά καθίστανται πληρωτέα συνεπεία της άσκησης οποιουδήποτε καθήκοντος ή αρμοδιότητας του Συμβουλίου.

(4) Η τήρηση και το περιεχόμενο των λογαριασμών του ταμείου ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή.