Διορισμός Εφόρου

6. Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Έφορο εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για να ασκεί τις εξουσίες και να εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.