Πρώτη Συγκρότηση του Συμβουλίου

5.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), το Συμβούλιο συγκροτείται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 4, η πρώτη συγκρότηση του Συμβουλίου αποτελείται από-

(α) τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στις παραγράφους (α) και (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4∙ και

(β) τρεις μουσικοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμα ιδιωτικώς και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο νοουμένου ότι κατά την κρίση του πληρούν τα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο:

Νοείται ότι τα δυνάμει της παρούσας παραγράφου διοριζόμενα πρόσωπα κατέχουν το αξίωμά τους μέχρι το διορισμό των προσώπων που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 4.