Άσκηση επαγγέλματος

13.-(1) Μετά την πάροδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο-

(α) να ασκεί τη μουσικοθεραπεία ή να αποκαλεί ή να προβάλλει τον εαυτό του ως μουσικοθεραπευτή∙

(β) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία ή τίτλο στον οποίο περιλαμβάνονται οι λέξεις «μουσικοθεραπευτής» ή «μουσικοθεραπεία» ή οποιαδήποτε άλλη λέξη συνώνυμη ή παράγωγη ή χαρακτηρισμό ή τίτλο ή όνομα ή προσθήκη από όπου μπορεί να συναχθεί ότι είναι μουσικοθεραπευτής ή ασκεί την μουσικοθεραπεία∙ ή

(γ) να εισπράττει ή διεκδικεί οποιαδήποτε αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας·

εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και δεν του επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής από το Μητρώο ή της αναστολής της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή.

(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπα με προβλήματα ψυχικής υγείας, γίνονται δεκτά από μουσικοθεραπευτή μόνο κατόπιν παραπομπής τους από ψυχίατρο ή κλινικό ψυχολόγο:

Νοείται ότι, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

(4) Μουσικοθεραπευτής, πριν από και κατά την παροχή υπηρεσιών μουσικοθεραπείας, συνεργάζεται με την ιατρική και θεραπευτική ομάδα ή με τον ιατρό ή άλλο επαγγελματία υγείας ή άλλο αρμόδιο στο πλαίσιο διεπαγγελματικού θεραπευτικού σχεδιασμού και αξιολόγησης.