Διαδικασία και λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου

25.-(1) Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου είναι τριετής.

(2) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία του Συλλόγου.

(3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου συγκαλεί τις συνεδριάσεις οποτεδήποτε ήθελε κρίνει τούτο σκόπιμο και υποχρεωτικά ύστερα από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του, στην οποία καθορίζονται οι σκοποί της συνεδρίασης.

(4) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου προεδρεύει των συνεδριάσεων στις οποίες παρευρίσκεται και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, προεδρεύει ο αντιπρόεδρος και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου, τα παρόντα μέλη εκλέγουν ένα από αυτά, για να προεδρεύσει της συγκεκριμένης συνεδριάσεως.

(5) Πέντε (5) μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου αποτελούν απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(7) Το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου ρυθμίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις αρμοδιότητες των μελών του, τη λειτουργία του και τη διαδικασία που ακολουθείται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου και στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου.