Προσωρινή άσκηση επαγγέλματος

17.-(1) Μουσικοθεραπευτής πολίτης κράτους μέλους ο οποίος είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή σε άλλο κράτος μέλος δύναται να παρέχει προσωρινά στη Δημοκρατία υπηρεσίες μουσικοθεραπευτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, χωρίς την υποχρέωση κατοχής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και χωρίς υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο και στο Σύλλογο.

(2) Για την παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την καθοριζόμενη στο Παράρτημα Δ δήλωση και προσκομίζει στο Συμβούλιο στοιχεία από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του που αποδεικνύουν ότι είναι εγκατεστημένος και ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή στο κράτος αυτό.

(3) Το Συμβούλιο δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τα οποία ήθελε κρίνει απαραίτητα.

(4) Το Συμβούλιο τηρεί αρχείο στο οποίο εγγράφονται οι μουσικοθεραπευτές οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1).

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τυγχάνουν εφαρμογής σε μουσικοθεραπευτή ο οποίος παρέχει υπηρεσίες δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου.