Αδικήματα και ποινές

30. Πρόσωπο, το οποίο-

(α) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει την εγγραφή του ή την εγγραφή οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο Μητρώο με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις∙

(β) παρουσιάζεται σκόπιμα με ψευδείς παραστάσεις ως εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή χρησιμοποιεί οποιονδήποτε τίτλο, όνομα, χαρακτηρισμό ή προσθήκη με την οποία να μπορεί να συναχθεί το λανθασμένο συμπέρασμα ότι είναι εγγεγραμμένος μουσικοθεραπευτής∙

(γ) ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(δ) ασκεί το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή, ενώ του απαγορεύθηκε η άσκηση του επαγγέλματος·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.