Δόλιες ή εσφαλμένες καταχωρίσεις

29.-(1) Κάθε καταχώριση στο Μητρώο η οποία αποδεικνύεται προς ικανοποίηση του Συμβουλίου ότι επιτεύχθηκε με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις διαγράφεται και κάθε καταχώριση που αποδεικνύεται ως εσφαλμένη διορθώνεται.

(2) Κάθε διαγραφή ή διόρθωση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), συνοδεύεται από σημείωση αναφορικά με τους λόγους διαγραφής ή διόρθωσης, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο του Συμβουλίου.