Διαγραφή από το Μητρώο

11.-(1) Ο Έφορος διαγράφει από το Μητρώο οποιοδήποτε εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή-

(α) ο οποίος ζητά με επιστολή του προς το Συμβούλιο τη διαγραφή του∙

(β) του οποίου το όνομα έχει αναγραφεί στο Μητρώο λόγω πλάνης ή σφάλματος ή ψευδούς παραστάσεως∙

(γ) ο οποίος απεβίωσε∙

(δ) στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της διαγραφής του από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου∙ ή

(ε) ο οποίος έπαυσε να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα για εγγραφή στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση διαγραφής του ονόματος εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή από το Μητρώο, το εκδοθέν σε αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής ακυρώνεται και ο ίδιος υποχρεούται να το παραδώσει στον Έφορο.