Επανεγγραφή στο Μητρώο

12. Το Συμβούλιο δύναται, εάν κρίνει τούτο σκόπιμο, να επανεγγράψει στο Μητρώο οποιοδήποτε μουσικοθεραπευτή ο οποίος είχε διαγραφεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είτε ατελώς είτε με την καταβολή του καθοριζόμενου υπό του Συμβουλίου τέλους, το οποίο δεν υπερβαίνει το ύψος του τέλους εγγραφής:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαγραφής ονόματος εγγεγραμμένου μουσικοθεραπευτή από το Μητρώο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 11, η επανεγγραφή δύναται να γίνει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της διαγραφής.