Πειθαρχικές ποινές

22.-(1) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σε περίπτωση που κρίνει τον καταγγελθέντα ένοχο πειθαρχικού αδικήματος, δύναται να του επιβάλει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποινές:

(α) Προφορική ή γραπτή επίπληξη∙

(β) καταβολή ως διοικητικό πρόστιμο χρηματικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700)∙

(γ) αναστολή της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή για χρονική περίοδο την οποία το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει πρέπουσα, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη∙

(δ) διαγραφή του ονόματός του από το Μητρώο, με ταυτόχρονη παράδοση του πιστοποιητικού εγγραφής του, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή των εξόδων της ενώπιόν του πειθαρχικής διαδικασίας.

(3) Κάθε ποσό που καταβάλλεται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) κατατίθεται στο Ταμείο.