Τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου

24.-(1) Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, και μετέπειτα ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους, συγκαλούν τακτική γενική συνέλευση όλων των εγγεγραμμένων μουσικοθεραπευτών που ασκούν το επάγγελμα στη Δημοκρατία σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται από αυτούς.

(2) Για τους σκοπούς της τακτικής γενικής συνέλευσης, η οποία συγκαλείται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), πρόσκληση, στην οποία αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος της συνέλευσης-

(α) αποστέλλεται σε όλα τα πρόσωπα που δικαιούνται να παραστούν σε αυτήν και να ψηφίσουν όχι ενωρίτερα από δεκατέσσερις (14) ημέρες και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω συνέλευσης∙ ή

(β) δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες.

(3) Ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου ή, σε περίπτωση απουσίας ή ανικανότητάς του ή λόγω κενής θέσης του προέδρου, μέλος, που ορίζεται από τη γενική συνέλευση, προεδρεύει των εργασιών της γενικής συνέλευσης:

Νοείται ότι, κατά την πρώτη συνεδρία της γενικής συνέλευσης του Συλλόγου προεδρεύει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

(4) Απαρτία αποτελεί η παρουσία του πενήντα τοις εκατόν (50%) του συνόλου των εγγεγραμμένων μελών.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία μέσα σε μισή ώρα από την καθορισμένη ώρα έναρξης της γενικής συνέλευσης δεν σχηματιστεί απαρτία, η συνέλευση αναβάλλεται για την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας στον ίδιο τόπο, οπότε οποιοσδήποτε αριθμός παρόντων μελών αποτελεί απαρτία.

(6) Οι αποφάσεις για όλα τα θέματα της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, ο πρόεδρος ή ο προεδρεύων έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο.

(7) Η τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου προβαίνει μεταξύ άλλων στην εκλογή-

(α) επτά (7) μελών του Συλλόγου που θα μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου·

(β) τριών (3) μελών του Συλλόγου, που θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο στο Συμβούλιο:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κενούται με οποιοδήποτε τρόπο θέση μέλους στο Συμβούλιο, το οποίο έχει υποδειχθεί δυνάμει της παρούσας παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προς τον Υπουργό για διορισμό στη θέση αυτή τον επιλαχόντα κατά την πιο πάνω εκλογή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχών, άλλο εγγεγραμμένο μουσικοθεραπευτή, ο οποίος κατέχει τη θέση μέχρι τη λήξη της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου διορίστηκε·

(γ) τεσσάρων (4) μελών του Συλλόγου, για να εκπροσωπούν το Σύλλογο στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.