Ίδρυση Συλλόγου Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών

23. Ιδρύεται Σύλλογος Εγγεγραμμένων Μουσικοθεραπευτών του οποίου μέλη είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μουσικοθεραπευτές που ασκούν το επάγγελμά τους στη Δημοκρατία, εξαιρουμένων των μουσικοθεραπευτών που βρίσκονται στη Δημοκρατία για παροχή υπηρεσιών δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16 και 17.