Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών Νόμος του 1988.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“απολαβές” σημαίνει τις εκάστοτε απολαβές των λιμενεργατών οι οποίες περιλαμβάνουν την εισφορά των εργοδοτών στο Ταμείο Ετησίων Αδειών των λιμενεργατών, και την εισφορά των εργοδοτών στο Ταμείο Ετησίων Αργιών και της πεντηκοστής τρίτης μέχρι της πεντηκοστής έκτης εβδομάδας των λιμενεργατών~

“αποχωρών λιμενεργάτης” σημαίνει το λιμενεργάτη που έχει οικειοθελώς υποβάλει αίτηση στο Εργατικό Λιμενικό Συμβούλιο ή στο όργανο που έχει γι’ αυτό εξουσιοδοτηθεί, για αποχώρηση από την εργασία του μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 1988, και η αίτηση του πληροί τις πρόνοιες της συμφωνίας για τη ρύθμιση της απασχόλησης στους λιμενικούς χώρους και γίνεται αποδεκτή~

“δάνειο” σημαίνει το χρηματικό ποσό με το οποίο θα δανειοδοτηθεί η Εταιρεία από Τραπεζικούς ή άλλους Οργανισμούς για την αποζημίωση των αποχωρούντων λιμενεργατών, κατόπιν υπόδειξης της εταιρείας~

“Διαχειριστής” σημαίνει το διαχειριστή του Ταμείου~

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών~

“Εγγυητής” σημαίνει τον εγγυητή του δανείου~

“Εργοδότης” σημαίνει το Πρόσωπο που εργοδοτεί λιμενεργάτες και περιλαμβάνει το Σύνδεσμο Αδειούχων Λιμενικών Αχθοφόρων όταν αυτός εργοδοτεί οποιοδήποτε λιμενεργάτη~

“Εταιρεία” σημαίνει την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης δι’ εγγυήσεως της οποίας μέλη θα είναι οι Ναυτικοί Πράκτορες-Μέλη του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου~

“Λιμενεργάτης” σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται σε οποιοδήποτε λιμενικό χώρο για τη φόρτωση, εκφόρτωση, μετακίνηση ή αποθήκευση αγαθών ή για εργασία που αφορά την παραλαβή ή εκφόρτωση αγαθών στα πλοία και από τα πλοία~

“Λιμενικός χώρος” σημαίνει το χώρο που καθορίζεται από την Αρχή Λιμένων Κύπρου σύμφωνα με τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο~

“Ναυτικός Πράκτορας” σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που με την πιο πάνω επωνυμία ενεργεί ως αντιπρόσωπος πλοίων, πλοιοκτητριών εταιρειών και ναυλωτών πλοίων όπως επίσης και ως ναυλομεσίτης και ως τέτοιος αντιπρόσωπος διενεργεί όλες τις πράξεις που έχουν σχέση με τα πιο πάνω πλοία ή τα φορτία που μεταφέρονται από αυτά, το οποίο θεωρείται ως ο εργοδότης των λιμενεργατών τους οποίους εργοδοτεί για σκοπούς φορτοεκφόρτωσης πλοίων ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία μέσα στους λιμενικούς χώρους~

“Ταμείο” σημαίνει το Ταμείο για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων λιμενεργατών, που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου (4).

Υποχρέωση για καταβολή ειδικού τέλους

3.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου, και μέχρι την αποπληρωμή του δανείου, κάθε Ναυτικός Πράκτορας ή άλλος εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή στο ταμείο ειδικού τέλους ύψους δεκαπέντε τοις εκατόν επί των απολαβών των λιμενεργατών που εργοδοτούνται από αυτόν για σκοπούς φορτοεκφόρτωσης πλοίων ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία μέσα στους λιμενικούς χώρους:

Νοείται ότι ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζει το ύψος του Ειδικού Τέλους σε τρόπο που η χρονική περίοδος αποπληρωμής του δανείου να μην υπερβεί τα δέκα χρόνια.

(2) Ο τρόπος και χρόνος καταβολής του ειδικού τέλους καθορίζεται από το Διευθυντή.

Ίδρυση Ταμείου

4. Για σκοπούς αποπληρωμής του δανείου ιδρύεται Ταμείο με την επωνυμία “Ταμείο για την αποπληρωμή του δανείου για την αποζημίωση των αποχωρούντων λιμενεργατών”.

Πόροι του Ταμείου

5. Οι πόροι του Ταμείου αποτελούνται από:

(α) Ποσά που εισπράττονται με βάση το άρθρο (3) του παρόντος Νόμου,

(β) εθελοντικές εισφορές και δωρεές,

(γ) τόκους ή έσοδα από καταθέσεις.

Φύλαξη Ταμείου

6. Το Ταμείο βρίσκεται υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή ο οποίος τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς και εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις.

Διαχειριστής

7.-(1) Ο Υπουργός Οικονομικών ορίζεται ως Διαχειριστής του Ταμείου.

(2) Ο Διαχειριστής διαχειρίζεται τα οικονομικά του Ταμείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ύπαρξη και λειτουργία του Ταμείου.

Έλεγχος του Ταμείου

8.-(1) Το Ταμείο ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Οι εξελεγμένοι από το Γενικό Ελεγκτή λογαριασμοί του Ταμείου υποβάλλονται κάθε χρόνο από το Διαχειριστή στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με απολογισμό για την οικονομική διαχείριση του Ταμείου για έγκριση.

Αποπληρωμή δανείου

9. Ολόκληρο το χρηματικό ποσό που βρίσκεται σε πίστη του Ταμείου κατά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα κατατίθεται στο λογαριασμό του δανειστή του δανείου ή του εγγυητή του δανείου σε περίπτωση που ο εγγυητής έχει κληθεί και εξοφλήσει το δάνειο από μέρους της εταιρείας, αποκλειομένης της κατάθεσης του σε οποιοδήποτε άλλο ταμείο ή λογαριασμό.

Αδικήματα και ποινές

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου αναφορικά με θέματα ποινικής ευθύνης προσώπων που κατέχουν ή ασκούν οποιοδήποτε αξίωμα, όποιος αρνείται, παραλείπει ή αμελεί να καταβάλει το ειδικό τέλος το οποίο υποχρεούται να καταβάλει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, κατά την καταδίκη του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες~ σε περίπτωση δεύτερης ή κατ’ επανάληψη καταδίκης του για το ίδιο αδίκημα, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε αμφότερες τις ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(2) Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για άρνηση ή παράλειψη ή αμέλεια καταβολής του ειδικού τέλους το οποίο υποχρεούται να καταβάλει δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη ποινή στην οποία υπόκειται, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την καταβολή στο Ταμείο ποσού ίσου με το ποσό που αρνήθηκε ή παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει ως επιπρόσθετο ποσό, το οποίο να μην υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατόν του πιο πάνω ποσού, ενώ σε περίπτωση δεύτερης ή κατ’ επανάληψη καταδίκης του για το ίδιο αδίκημα, ποσό που να μην υπερβαίνει ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατόν του πιο πάνω ποσού.

(3) Όποιος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, και αν γι’ αυτή την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης δεν προνοείται άλλη ποινή, υπόκειται για κάθε τέτοιο αδίκημα σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες.

(4) Οποτεδήποτε αποδεικνύεται ότι αδίκημα που διαπράχθηκε από νομικό πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, διαπράχθηκε με τη συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια διευθυντή, συμβούλου, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, τόσο αυτός όσο και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι του αδικήματος και υπόκεινται σε ποινική δίωξη και στις προνοούμενες για κάθε περίπτωση ποινές.

(5) Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο, δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθεί ότι παρεμποδίζει το Διαχειριστή να διεκδικήσει με πολιτική αγωγή οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στο Ταμείο.

Πολιτική αγωγή

11. Οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα στο Ταμείο είναι δυνατόν να διεκδικηθούν δικαστικά ως χρέη οφειλόμενα στη Δημοκρατία και χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο μέτρο, είναι δυνατόν να αποτελέσουν ως συμβατικό χρέος το αντικείμενο πολιτικής αγωγής που εγείρεται από το Διαχειριστή.

Ποινική δίωξη

12. Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας-

(α) Ποινική δίωξη αδικήματος που προβλέπεται από τον παρόντα Νόμο ασκείται από το Διευθυντή~

(β) οποιοσδήποτε λειτουργός εξουσιοδοτηθεί από το Διευθυντή, με τη συναίνεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, μπορεί, αν κατέχει τα προσόντα για εγγραφή στο μητρώο Δικηγόρων, εξαιρουμένου του προσόντος που προβλέπεται από το άρθρο 4(ε) του περί Δικηγόρων Νόμου, να ασκήσει τη δίωξη, να εμφανισθεί, να παραστεί στο Δικαστήριο και να ενεργήσει σε κάθε δικαστική διαδικασία που αρχίζει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου για οποιοδήποτε αδίκημα εκδικάζεται συνοπτικά.

Χρηματικές ποινές κλπ. καταβάλλονται στο Ταμείο

13. Οι χρηματικές ποινές, τα τέλη και έξοδα που εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται στο Ταμείο.

Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

14.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να προβεί με τέτοιους Κανονισμούς στον καθορισμό ή ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος που χρειάζεται καθορισμό ή ρύθμιση.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν εντός ενός μηνός από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν προβεί σε τροποποίηση ή ακύρωση τους, τότε οι πιο πάνω Κανονισμοί, μετά την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας, δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της πιο πάνω δημοσίευσης. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων προβεί σε τροποποίηση τους, τότε οι Κανονισμοί αυτοί δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας όπως έχουν τροποποιηθεί και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

15. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης του στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
16 του Ν.58(Ι)/2008Έναρξη ισχύος του Ν.58(Ι)/2008

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.58(I)/2008] τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σημείωση
15 του Ν.20(I)/2008Καταργήσεις

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.58(I)/2008], ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμος του 1988 και ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμος του 2000 καταργούνται.