ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί Επιβολής Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών Νόμος του 1988 (215/1988)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ