ΜΕΡΟΣ Χ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κατάλογος μελών του Επιμελητηρίου

33.-(1) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός ετοιμάζει καταλόγους των προσώπων τα οποία κατά την κρίση του δικαιούνται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

(2) Ο Υπουργός θα γνωστοποιήσει με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας την ετοιμασία των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) καταλόγων και, με την ίδια δημοσίευση, θα ορίσει τον τόπο και τις ώρες που θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τους επιθεωρήσουν.

(3) Κάθε πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι έπρεπε να εγγραφεί στους καταλόγους δικαιούται, μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για την εγγραφή του στους καταλόγους.

(4) Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι κακώς έχει εγγραφεί στους καταλόγους άλλο πρόσωπο δικαιούται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση που προβλέπεται στο εδάφιο (2), να υποβάλει αίτηση στον Υπουργό για τη διαγραφή του εν λόγω προσώπου από τους καταλόγους.

(5) Ο Υπουργός αφού μελετήσει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα εδάφια (3) και (4) καταρτίζει, μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων, καταλόγους των μελών του Επιμελητηρίου.

Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

34.-(1) Ο Υπουργός μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, διορίζει Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου αποτελουμένη από εννέα πρόσωπα τα οποία κατά την κρίση του δύνανται να είναι μέλη του Επιμελητηρίου.

(2) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει τους Προσωρινούς Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία του Επιμελητηρίου.

(3) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και οι Προσωρινοί Πρόεδρος, Α’ Αντιπρόεδρος, Β’ Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ταμίας του Επιμελητηρίου μπορούν να ασκούν όλες τις εξουσίες που ο παρών Νόμος δίδει στο Γενικό Συμβούλιο, τη Διοικούσα Επιτροπή και στα αντίστοιχα όργανα του Επιμελητηρίου, πλην της εγγραφής μελών.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

35.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας-

(α) Να καταργήσει τις διατάξεις του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου~

(β) να μεταβιβάσει στο Επιμελητήριο τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του Συμβουλίου που καθιδρύθηκε με το άρθρο 3 του περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμου (που στο εξής στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως “το Συμβούλιο”):

Νοείται ότι, χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των πιο πάνω, απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του παρόντος εδαφίου μπορεί να προνοεί για-

(i) Τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Συμβουλίου στο Επιμελητήριο~

(ii) την ανάληψη από το Επιμελητήριο των οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων του Συμβουλίου~

(iii) την υποκατάσταση του Επιμελητηρίου ως διαδίκου σε δικαστικές υποθέσεις, αναθεωρητικής και πολιτικής δικαιοδοσίας, που εκκρεμούν ενώπιον Δικαστηρίου στις οποίες το Συμβούλιο είναι διάδικος~

(iv) το διορισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, οποιουδήποτε μόνιμου υπαλλήλου του Συμβουλίου σε οργανική θέση στο Επιμελητήριο, με όσο το δυνατό ανάλογα καθήκοντα με τα καθήκοντα της θέσης την οποία κατείχε στο Συμβούλιο, πάνω σε προσωπική κλίμακα, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας του στο Συμβούλιο για σκοπούς καθορισμού της βαθμίδας της μισθολογικής κλίμακας στην οποία θα τοποθετηθεί, δεδομένου ότι οι απολαβές που θα λαμβάνει δε θα είναι χαμηλότερες από εκείνες που λάμβανε στο Συμβούλιο και για την πρόσληψη πάνω σε έκτακτη βάση οποιουδήποτε υπαλλήλου ο οποίος υπηρετεί πάνω σε έκτακτη βάση στο Συμβούλιο, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου υπηρεσίας του στο Συμβούλιο για σκοπούς καθορισμού της αμοιβής του, δεδομένου ότι δε θα είναι χαμηλότερη από εκείνη που λάμβανε στο Συμβούλιο ή για καταβολή αποζημίωσης, οποιοδήποτε από τα δύο επιλέξει ο υπάλληλος~ και

(v) για την ολοκλήρωση της εκδίκασης από το Συμβούλιο οποιωνδήποτε πειθαρχικών υποθέσεων εκκρεμούν ενώπιον του, σε σχέση με τις οποίες είχε αρχίσει η ακροαματική διαδικασία και για την εκδίκαση τυχόν άλλων υποθέσεων που εκκρεμούν από το Επιμελητήριο.

(2) Με την κατάργηση του Συμβουλίου και τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων του στο Επιμελητήριο τυχόν εγγεγραμμένοι αρχιτέκτονες, εγγεγραμμένοι πολιτικοί μηχανικοί και εγγεγραμμένοι μηχανικοί κατασκευών που δεν είναι ήδη μέλη του Επιμελητηρίου καθίστανται μέλη του Επιμελητηρίου.

(3) Όλοι οι Κανονισμοί και οι άλλες Διοικητικές Πράξεις που εκδόθηκαν με βάση τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους θα εξακολουθήσουν, τηρουμένων των αναλογιών, να ισχύουν μέχρις ότου αντικατασταθούν με Κανονισμούς και άλλες Διοικητικές Πράξεις που θα εκδοθούν με βάση τον παρόντα Νόμο.

(4) Όλα τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα με βάση τις διατάξεις των παραγράφων (1), (2) και (3) του Κανονισμού 53 των περί Ηλεκτρισμού Κανονισμών καθίστανται μέλη του Επιμελητηρίου.

(5) Οι αναφερόμενοι στα εδάφια (1), (2) και (3) ορισμοί έχουν την έννοια που τους δίνει ο περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμος.

Έναρξη ισχύος

36. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία που θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση του που θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.