ΜΕΡΟΣ III ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Εξουσιοδότηση λειτουργών

12. Ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίησή του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα της Εντεταλμένης Υπηρεσίας για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών και αστυνομικών

13.—(1) Οποιοσδήποτε αστυνομικός ή εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητας του, εφόσον του ζητηθεί, να ασκήσει οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες εξουσίες:

(α) Να εισέρχεται, σε οποιοδήποτε χώρο ή υποστατικό, εξαιρουμένης κατοικίας, το οποίο εύλογα πιστεύει ότι χρησιμοποιείται για σκοπούς οδικών μεταφορών, (που στο εξής, στο παρόν άρθρο θα αναφέρεται ως «ο χώρος ή υποστατικό»), ή ότι όχημα που χρησιμοποιείται γι' αυτούς τους σκοπούς βρίσκεται στο χώρο ή το υποστατικό και να επιθεωρήσει το όχημα και οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία ή ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται σ' αυτό το όχημα, χώρο ή υποστατικό για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(β) να επιθεωρεί σταθμευμένο όχημα ή, με την παρουσία ένστολου αστυνομικού, να σταματά και να επιθεωρεί όχημα καθώς και οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία, φορτίο ή ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που μεταφέρονται από το όχημα ή φυλάσσονται από το πλήρωμα του οχήματος ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(γ) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο ή υποστατικό ή στο όχημα, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες, την παρουσίαση οποιωνδήποτε εγγράφων, στοιχείων, βιβλίων, ταχογράφου και καρτελών ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου·

(δ) να επιθεωρεί, εξετάζει, λαμβάνει αντίγραφα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία, ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο από το οποίο τα πιο πάνω έγγραφα, στοιχεία ή βιβλία φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται ή παρουσιάζονται, την πιστοποίηση οποιουδήποτε αντίγραφου ως ακριβούς αντίγραφου·

(ε) εάν απαιτείται τούτο, να μεταφέρει και να κατακρατήσει οποιαδήποτε έγγραφα, στοιχεία, βιβλία, ταχογράφο και καρτέλες ταχογράφου, που φυλάσσονται ή χρησιμοποιούνται στο εν λόγω όχημα ή υποστατικό, σε χώρο που είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή των απαιτούμενων ελέγχων, εξετάσεων ή δοκιμών.

(2) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του εδαφίου (1) λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Ημερήσιες περιόδους οδήγησης·

(β) διαλείμματα·

(γ) ημερήσιες περιόδους ανάπαυσης και την τελευταία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης-

(δ) εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης και περιόδους οδήγησης μεταξύ των εν λόγω περιόδων ανάπαυσης-

(ε) περιορισμό των ωρών οδήγησης ανά δύο συνεχείς εβδομάδες-

(στ) αντιστάθμιση της μείωσης των ημερήσιων ή εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης·

(ζ) χρήση καρτελών ταχογράφου ή/και διάγραμμα των περιόδων οδήγησης των οδηγών-

(η) σωστή λειτουργία ταχογράφου (διαπίστωση ενδεχόμενης επέμβασης στη συσκευή ή/και στην καρτέλα ταχογράφου) ή, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσία των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 11· και

(θ) σε περίπτωση καταφανών παραβάσεων και τις καρτέλες ταχογράφου των προηγουμένων 90 ημερών που βρίσκονται στο όχημα ή και τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί για την ίδια περίοδο στην καρτέλα του ταχογράφου ή και στη μνήμη του ταχογράφου.