ΜΕΡΟΣ II ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Περίοδος οδήγησης

4.—(1) Η ημερήσια περίοδος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 9 ώρες· μπορεί δε να παρατείνεται σε 10 ώρες δύο φορές την εβδομάδα.

(2) Η συνολική διάρκεια οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 90 ώρες ανά περίοδο δύο συνεχών εβδομάδων:

Νοείται ότι, περίοδος οδήγησης λογίζεται ότι αρχίζει από τη στιγμή που ο οδηγός βρίσκεται μέσα στο όχημα με πρόθεση να το οδηγήσει προς την εργασία του μέχρι και το τέλος της περιόδου αυτής και κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός ευρίσκεται στην διάθεση του εργοδότη εντός του οχήματος και εκτελεί τις δραστηριότητες που του ανατίθενται.

Περίοδος ανάπαυσης και διάλειμμα

5.—(1) Ο οδηγός πρέπει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης μετά από έξι το πολύ ημερήσιες περιόδους οδήγησης όπως ορίζει το εδάφιο (10).

(2) Η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να μετατεθεί στο τέλος της έκτης ημέρας εφόσον η συνολική διάρκεια οδήγησης κατά τις έξι ημέρες δεν υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο που αντιστοιχεί σε έξι ημερήσιες περιόδους οδήγησης.

(3) Στην περίπτωση διεθνών μεταφορών επιβατών, πλην των τακτικών γραμμών καθώς και εθνικών μεταφορών επιβατών, πλην των τακτικών γραμμών, η περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να μετατεθεί στο τέλος της δωδέκατης ημέρας, εφόσον η συνολική διάρκεια οδήγησης κατά τις δώδεκα ημέρες δεν υπερβαίνει το μέγιστο χρόνο που αντιστοιχεί σε δώδεκα ημερήσιες περιόδους οδήγησης.

(4) Μετά από περίοδο συνεχούς οδήγησης 4 1/2 ωρών πρέπει να γίνεται διάλειμμα 45 τουλάχιστο λεπτών, εκτός εάν ακολουθεί περίοδος ανάπαυσης για τον οδηγό.

(5) Το διάλειμμα που προβλέπεται στο εδάφιο (4) μπορεί να αντικαθίσταται από διαλείμματα 15 τουλάχιστο λεπτών το καθένα, τα οποία θα κατανέμονται στην περίοδο οδήγησης των 4 1/2 ωρών.

(6) Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ο οδηγός δεν μπορεί να εκτελεί άλλη εργασία:

Νοείται ότι, ο χρόνος αναμονής και ο χρόνος μη οδήγησης επί κινούμενου οχήματος δεν θεωρείται ως «άλλη εργασία»:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα διαλείμματα που γίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν θεωρούνται ως ημερήσια ανάπαυση.

(7) Για κάθε περίοδο 24 ωρών ο οδηγός πρέπει να έχει ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 συνεχών ωρών, οι οποίες μπορούν να μειωθούν σε 9 συνεχείς ώρες, όχι περισσότερο από τρεις φορές την εβδομάδα:

Νοείται ότι, η μείωση αυτή θα αντισταθμίζεται με ίση περίοδο ανάπαυσης πριν από το τέλος της εβδομάδας που ακολουθεί.

(8) Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης των 11 ωρών μπορεί να κατανέμεται σε δύο ή τρεις χωριστές περιόδους κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, η μία από τις οποίες πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 8 συνεχόμενες ώρες· στη δε περίπτωση αυτή η διάρκεια της ανάπαυσης αυξάνεται σε 12 ώρες.

(9) Για κάθε περίοδο 30 ωρών κατά την οποία ένα όχημα έχει τουλάχιστο δύο οδηγούς, κάθε οδηγός θα πρέπει να έχει χρόνο ημερήσιας ανάπαυσης τουλάχιστον 8 συνεχών ωρών.

(10) Κάθε εβδομάδα μία από τις ημερήσιες περιόδους ανάπαυσης που αναφέρονται στα εδάφια (7) έως (9) παρατείνεται υπό τύπον εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, σε 45 συνολικά συνεχόμενες ώρες- αυτή δε η περίοδος ανάπαυσης μπορεί να μειωθεί σε τουλάχιστον 36 συνεχείς ώρες εάν λαμβάνεται στο μέρος που είναι συνήθως η βάση του οχήματος ή στο μέρος που είναι η βάση του οδηγού ή σε 24 συνεχείς ώρες εάν λαμβάνεται αλλού:

Νοείται ότι, η μείωση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο αντισταθμίζεται με ισοδύναμο χρόνο ανάπαυσης που λαμβάνεται συγκεντρωτικά πριν από το τέλος της τρίτης εβδομάδας που ακολουθεί την εν λόγω εβδομάδα.

(11) Περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης που αρχίζει κάποια εβδομάδα και παρατείνεται στην επόμενη μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη εβδομάδα.

(12) Στην περίπτωση μεταφορών επιβατών, στις οποίες εφαρμόζεται το εδάφιο (3) του άρθρου 5, περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης μπορεί να μετατεθεί στην εβδομάδα που ακολουθεί εκείνη για την οποία οφείλεται η ανάπαυση και να ληφθεί μαζί με την εβδομαδιαία ανάπαυση αυτής της δεύτερης εβδομάδας.

(13) Κάθε περίοδος ανάπαυσης που λαμβάνεται σε αντιστάθμισμα της μείωσης της ημερήσιας ή/και της εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να παρέχεται, εάν το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, στον τόπο στάθμευσης του οχήματος ή στον τόπο όπου ο οδηγός έχει τη βάση του και να λαμβάνεται μαζί με άλλη περίοδο ανάπαυσης οκτώ τουλάχιστον ωρών:

Νοείται ότι, η ημερήσια ανάπαυση μπορεί να ληφθεί μέσα σε όχημα, εφόσον αυτό διαθέτει κουκέτα και είναι σταθμευμένο.

(14) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (7) του άρθρου 5, στην περίπτωση που στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών ένας οδηγός συνοδεύει όχημα που μεταφέρεται με πορθμείο ή με σιδηρόδρομο, η περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης δύναται να διακοπεί μία μόνο φορά, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Το μέρος της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης που διανύεται στο έδαφος πρέπει να δύναται να ληφθεί πριν ή μετά το μέρος της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης που λαμβάνεται πάνω στο πορθμείο ή στο σιδηρόδρομο·

(β) ο χρόνος μεταξύ των δύο μερών της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης πρέπει να είναι όσο το δυνατό βραδύτερος και δε δύναται, σε καμία περίπτωση, να υπερβεί τη μία ώρα πριν από την επιβίβαση ή μετά την αποβίβαση συμπεριλαμβανομένων κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση και των τελωνειακών διατυπώσεων-

(γ) κατά τη διάρκεια των δύο μερών της περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός πρέπει να δύναται να έχει στη διάθεσή του κλίνη ή κουκέτα:

Νοείται ότι, η περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης που διακόπτεται κατ' αυτό τον τρόπο αυξάνεται κατά δύο ώρες.

Παρεκκλίσεις

6.—(1) Με την προϋπόθεση ότι δε θίγεται η οδική ασφάλεια και για να μπορέσει να φτάσει σε μία κατάλληλη τοποθεσία στάθμευσης, οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από τον παρόντα Νόμο, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλεια των επιβατών, του φορτίου του ή του οχήματος του.

(2) Ο οδηγός αναφέρει στην καρτέλα του ταχογράφου ή στο πρόγραμμα υπηρεσίας τη φύση και το λόγο της παρέκκλισης.

Απαγόρευση ορισμένων τύπων αμοιβών

7. Απαγορεύονται οι αμοιβές στους οδηγούς, ακόμη και με την μορφή επιδομάτων ή μισθολογικών αυξήσεων, σε συνάρτηση με τις διανυόμενες αποστάσεις ή/και με τον όγκο των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκτός εάν οι αμοιβές αυτές είναι φύσεως τέτοιας ώστε να μη θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη οχήματος

8.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, κάθε ιδιοκτήτης οχήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου είναι υπόχρεος να μεριμνά ώστε το όχημά του να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο που εγκαθίσταται (είτε στο εργοστάσιο κατασκευής του οχήματος είτε μεταγενέστερα), βαθμονομείται, συντηρείται, επισκευάζεται, ρυθμίζεται και σφραγίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.

(2) Κάθε ιδιοκτήτης οχήματος που εμπίπτει στην επιφύλαξη του εδαφίου (β) του άρθρου 3 μεριμνά ώστε το όχημά του είτε να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο όπως προβλέπεται στο εδάφιο (1) είτε με πίνακα δρομολογίων και πρόγραμμα υπηρεσίας, τα στοιχεία του οποίου προβλέπονται στο άρθρο 11.

Ταχογράφος

9. Οι ταχογράφοι που προνοούνται στο άρθρο 8 πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 7 του περί Έγκρισης Τύπου (Οχημάτων) Νόμου του 2000 ή οποιουδήποτε νόμου αντικαθιστά ή τροποποιεί αυτόν, και εγκαθίστανται, βαθμονομούνται, συντηρούνται, επισκευάζονται, ρυθμίζονται και σφραγίζονται από συνεργεία, που εξουσιοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό, από την αρμόδια αρχή, που ορίζεται στον εκάστοτε σε ισχύ νόμο που αφορά τα συνεργεία που θα εξουσιοδοτούνται για την εγκατάσταση, βαθμονόμηση, συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση και σφράγιση των ταχογράφων.

Υποχρεώσεις οδηγού και εργοδότη οχήματος

10.—(1) Κάθε οδηγός οχήματος που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να προμηθεύεται τις καρτέλες του ταχογράφου από τον εργοδότη του και να διαθέτει τέτοιες καρτέλες στο όχημά του διάρκειας μέχρι και δύο εβδομάδων.

(2) Κάθε εργοδότης οχήματος που πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ταχογράφο, σύμφωνα με το άρθρο 8, πρέπει να φυλάσσει καρτέλες του ταχογράφου που να καλύπτουν περίοδο τουλάχιστο τριών μηνών.

Στοιχεία που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα υπηρεσίας

11.—(1) Το πρόγραμμα υπηρεσίας που προβλέπεται στο εδάφιο (2) τον άρθρου 8 πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, για ελάχιστη περίοδο που να καλύπτει την τρέχουσα εβδομάδα, την προηγούμενη καθώς και την επόμενη αυτής:

(α) Το όνομα και τη βάση του οδηγού·

(β) το προκαθορισμένο ωράριο για τις διάφορες περιόδους οδήγησης·

(γ) άλλες περιόδους εργασίας-

(δ) περιόδους που είναι διαθέσιμος για εργασία·

(ε) υπογραφή από τον προϊστάμενο της επιχειρήσεως ή από τον εκπρόσωπο του.

(2) Κάθε οδηγός που εκτελεί υπηρεσία η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) φέρει μαζί του απόσπασμα του προγράμματος υπηρεσίας και αντίγραφο του πίνακα δρομολογίων.

(3) Η επιχείρηση που εργοδοτεί τον εν λόγω οδηγό φυλάσσει το πρόγραμμα υπηρεσίας για τρεις μήνες τουλάχιστον αφού λήξει η περίοδος που καλύπτει το πρόγραμμα και χορηγεί απόσπασμα του προγράμματος στον οδηγό που θα το ζητήσει.