ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εμπιστευτικότητα

128. -(1) Δεδομένα ή και πληροφορίες αναφορικά με την κυκλοφορία ταχυδρομείου φασικών και νομικών προσώπων, καθώς και το περιεχόμενο των ταχυδρομικών αντικειμένων είναι απόρρητα.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες ή βοηθά στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών, υποχρεούται να τηρεί απόρρητα οποιαδήποτε δεδομένα ή/κ αι πληροφορίες στην κατοχή του αναφορικά με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες τις οποίες παρέχει, ή στην παροχή των οποίων βοηθά. Αυτή η υποχρέωση συνεχίζει και μετά από τον τερματισμό ή λήξη εργοδότησης σε ταχυδρομική υπηρεσία.

(3) Οι απαγορεύσεις, που τίθενται διά των εδαφίων (1) και (2), του παρόντος άρθρου, δεν ισχύουν σε περιπτώσεις, όπου -

(α) Έχει εκδοθεί σχετικό διάταγμα Δικαστηρίου,

(β) ο Επίτροπος απαιτεί πληροφορίες για τη δέουσα ενάσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του,

(γ) η αναγνώριση του παραλήπτη ή του αποστολέα απαράδοτου ταχυδρομικού αντικειμένου δε δύναται να επιτευχθεί με άλλο τρόπο,

(δ) καθίσταται επιβεβλημένο, προς αποτροπή οποιασδήποτε προσωπικής βλάβης ή ζημιάς σε περιουσία.

Ποιότητα υπηρεσιών

129. -(1) Κατά ή προς άσκηση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του άρθρου 19(1)(ε), ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς, προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών για το Κυπριακό Ταχυδρομείο και για τους δημόσιους παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(2) Το Κυπριακό Ταχυδρομείο και οι δημόσιοι παροχείς ταχυδρομικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να παρέχουν υπηρεσίες και να λειτουργούν, σύμφωνα με τις εκάστοτε καθορισμένες σε κανονισμούς δυνάμει του εδαφίου (1), προδιαγραφές ποιότητας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος-

(α) Επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες του Κυπριακού Ταχυδρομείου για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής του, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2), προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών,

(β) διασφαλίζει, τουλάχιστο μία φορά κατ' έτος, διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας προς το σκοπό διακρίβωσης της συμμόρφωσης του Κυπριακού Ταχυδρομείου, με τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2), προδιαγραφές ποιότητας,

(γ) διασφαλίζει την ετοιμασία και δημοσίευση εκθέσεων για όσα έγιναν δυνάμει των παραγράφων (α) και (β), τα εξ αυτών συμπεράσματα και τη λήψη από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

(4) Καθ' όσον αφορά οποιοδήποτε, άλλο από το Κυπριακό Ταχυδρομείο, δημόσιο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο Επίτροπος επιτηρεί τη λειτουργία και τις υπηρεσίες αυτού, και δύναται να διεξάγει προς τούτο ανεξάρτητες έρευνες για σκοπούς διακρίβωσης της συμμόρφωσής του με τις αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο προδιαγραφές ποιότητας υπηρεσιών, ως και να ετοιμάζει και δημοσιεύει σχετικές εκθέσεις για ότι έγινε, περιέχουσες τα συμπεράσματα αυτού και τη λήψη των αναγκαίων, από μέρους του παροχέα διορθωτικών μέτρων.

(5) Ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να απαλάττει το Κυπριακό Ταχυδρομείο από την υποχρέωση συμμόρφωσης με ορισμένες από τις καθορισμένες σε κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας.

(6) Οι καθορισμένες με κανονισμούς προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, σε σχέση με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών εσωτερικού θα είναι συμβατές με εκείνες που καθορίζονται σε σχέση με διακοινοτικές διασυνοριακές υπηρεσίες μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(7) Οι προδιαγραφές ποιότητας που αναφέρονται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, γνωστοποιούνται από τον Επίτροπο στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.