ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τεχνικά πρότυπα

130. Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για το συμφέρον των χρηστών και για σκοπούς παροχής πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 113, θα προσφεύγει όπου καθίσταται αναγκαίο, σε τεχνικά πρότυπα συνταχθέντα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τυποποίηση και δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Πρόσβαση σε ακίνητη ιδιοκτησία

131. -(1) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας δύναται να αποκτά οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία για τους σκοπούς οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές του βάσει του παρόντος Νόμου, και σε περίπτωση ιδιοκτησίας που δεν καθίσταται δυνατό να αποκτηθεί συμβατικά, αυτή δύναται να αποκτηθεί δυνάμει των διατάξεων του εκάστοτε σε ισχύ νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας.

(2) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως από αυτόν μπορεί, κατά πάντα εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε οποιαδήποτε γη και, κατόπιν προηγούμενης εικοσιτετράωρης γραπτής ειδοποίησης στον κάτοχο, να εισέρχεται σε οποιαδήποτε κτίρια και εκεί να προβαίνει σε πράξεις ή έργα τα οποία είναι ευλόγως αναγκαία για σκοπούς της επιθεώρησης, εξέτασης ή έρευνας, προκαταρκτικώς ή συναφώς με την άσκηση οποιασδήποτε λειτουργίας που δυνάμει του παρόντος Νόμου αποτελεί λειτουργία του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(3) Ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας θα καταβάλλει αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (11) του άρθρου 96 για οποιαδήποτε προσωπική βλάβη ή ζημιά προκληθείσα από την είσοδο ή από τη διενέργεια των δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, αναφερόμενων πράξεων ή έργων.

(4) Για σκοπούς εκτέλεσης οποιασδήποτε εργασίας σε σχέση με οποιοδήποτε ταχυδρομικό δίκτυο, ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο εγγράφως προς τούτο από αυτόν δύναται, κατόπιν εύλογης ειδοποίησης στις αρμόδιες τοπικές ή άλλες αρχές, να διανοίξει και να ανασκάψει οποιοδήποτε δρόμο και να τοποθετήσει οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, σε δρόμο, δεδομένου ότι συμμορφούται με τις απαιτήσεις οποιουδήποτε σχεδίου πυκνότητας για οποιαδήποτε σημεία πρόσβασης, το οποίο έχει συμφωνηθεί με τον Επίτροπο.

(5) Δρόμος που διανοίγεται ή ανασκάπτεται κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4), του παρόντος άρθρου, επαναφέρεται με εύλογη ταχύτητα στην προτέρα αυτού κατάσταση με έξοδα και δαπάνες του παροχές, ο οποίος απομακρύνει με εύλογη ταχύτητα όλα τα απορρίμματα που έχουν προκύψει από την εκσκαφή ή/και διάνοιξη του δρόμου.

(6) Ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο τοποθετείται ή κατασκευάζεται επί οποιουδήποτε δρόμου κατά τρόπο που δε διακόπτει, παρακωλύει, ή παρεμβαίνει με τη διέλευση στο δρόμο.

Απαγορεύσεις σε πρόσωπα

132. -(1) Δικαίωμα τοποθέτησης ή κατασκευής οποιουδήποτε ταχυδρομικού γραμματοκιβωτίου σε οποιοδήποτε δρόμο έχουν μόνον οι παροχείς καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

(2) Ουδείς τοποθετεί ή μεταφέρει κύριους αγωγούς, σωλήνες, αγωγούς ή καλώδια μέσα, κατά μήκος, δια μέσου, κατά πλάτος, πάνω ή κάτω από οποιοδήποτε δρόμο ή μέρος κατά τρόπο ο οποίος πιθανόν να παρέμβει ή να προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε δημόσιο ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο.

(3) Πρόσωπο το οποίο μετακινεί, καταστρέφει ή προκαλεί ζημιά είτε εσκεμμένως ή άλλως πως σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και ευθύνεται στην καταβολή πλήρους αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά, η οποία ανακτάται με πολιτική αγωγή στο αρμόδιο Δικαστήριο.

(4) Άνευ βλάβης στις διατάξεις του εδαφίου (3), του παρόντος άρθρου, Δικαστήριο ενώπιον του οποίου πρόσωπο κατηγορείται για αδίκημα κατά παράβαση του εν λόγω εδαφίου, δύναται να υπολογίσει την αποζημίωση, που είναι καταβλητέα δυνάμει αυτού, και να εκδώσει διάταγμα για την καταβολή της. Τέτοιο διάταγμα εκτελείται ως να ήταν απόφαση σε αστική αγωγή.

Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

133. -(1) Ο Επίτροπος διορίζει πενταμελή Συμβουλευτική Επιτροπή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, η οποία θα -

(α) Του παρέχει πληροφορίες και θα το συμβουλεύει γενικά σε θέματα ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(β) θα ενεργεί ως εκπρόσωπος των ταχυδρομικών χρηστών, και θα διαβιβάζει τις απόψεις αυτών,

(γ) θα προβαίνει σε συστάσεις προς τον Υπουργό και /ή τον Επίτροπο.

(2) Συμβουλευτική Επιτροπή διοριζομένη από τον Επίτροπο δυνάμει του εδαφίου (1), συνέρχεται τουλάχιστο μια φορά κάθε τρίμηνο και στην έκταση που είναι δυνατό, ενημερώνεται επί θεμάτων ταχυδρομικών υπηρεσιών και επί των απόψεων των χρηστών των εν λόγω υπηρεσιών.

(3) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταχυδρομείων προέρχονται από ευρύ αντιπροσωπευτικό δείγμα της Κυπριακής κοινωνίας. Ο Επίτροπος ορίζει μεταξύ των μελών της Επιτροπής, τον Πρόεδρο αυτής.

(4) Ο Επίτροπος μεριμνά ώστε ένα μέλος του προσωπικού του Γραφείου του παρέχει γραμματειακές υπηρεσίες στην αναφερόμενη πιο πάνω Επιτροπή.

(5) Τα μέλη της Επιτροπής θα αποζημιώνονται για τα εύλογα έξοδά τους.

Ευθύνη παροχών ταχυδρομικού δικτύου/ ταχυδρομικών υπηρεσιών

134. -(1) Δεν άρχεται οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία σε σχέση με αστικό αδίκημα ή σύμβαση, εναντίον νόμιμα εξουσιοδοτημένου δημόσιου παροχέα ταχυδρομικού δικτύου ή/και δημόσιου παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, αν η βάση της αγωγής σχετίζεται με τη συλλογή, μεταφορά ή/και παράδοση αντικειμένων αλληλογραφίας, εκτός στις περιπτώσεις που διαλαμβάνονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(2) Σε περιπτώσεις στις οποίες, εξουσιοδοτημένος παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών προσφέρει συστημένη ή/κ αι ασφαλισμένη ταχυδρομική υπηρεσία, η νομική του ευθύνη διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις της συμβάσεως μεταξύ αυτού και του χρήστη, και ο εν λόγω παροχέας οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ενημέρωση των χρηστών ως προς τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις.

(3) Η έκταση της ευθύνης παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών για ζητήματα που εγείρονται κατ' εφαρμογήν του εδαφίου (2), πιο πάνω, περιορίζεται σε απώλεια που προκαλείται απευθείας από τη σχετική παραβίαση της σύμβασης ή τη διενέργεια της σχετικής πράξης. Ο χρήστης δε δικαιούται να εγείρει θέμα παρεπόμενης απώλειας ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου στην Κύπρο.

Έκδοση γραμματοσήμων

135. -(1) Ο Υπουργός εγκρίνει την έκδοση γραμματοσήμων από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και κηρύσσει άκυρα οποιαδήποτε γραμματόσημα τα οποία φέρουν επιγραφή ή κάνουν αναφορά στη λέξη "Κύπρος".

(2) Ο Υπουργός εγκρίνει τη χρήση γραμματοσήμων για πληρωμή των ταχυδρομικών υπηρεσιών του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.