ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ
Υποχρέωση εξασφάλισης άδειας

120. -(1) Ουδείς ιδρύει ή/και λειτουργεί ταχυδρομικό δίκτυο ή/και παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες, εκτός εάν είναι εξουσιοδοτημένος προς τούτο με άδεια, υπό τη μορφή είτε ειδικής άδειας χορηγουμένης από τον Επίτροπο, ή γενικής εξουσιοδότησης, ή με εγγραφή άνευ γενικής εξουσιοδότησης.

(2) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) οι ακόλουθες ταχυδρομικές υπηρεσίες δεν υπόκεινται σε άδεια:

(α) Η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων προσωπικά από τον ίδιο τον αποστολέα ή από φίλο ή γνωστό του αποστολέα ή από μη εμπορικό αγγελιαφόρο που δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα, ή με άλλα παρόμοια μέσα,

(β) η μεταφορά και παράδοση επίσημων δικαστικών εγγράφων,

(γ) η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων διά ναυτιλιακών ή αεροναυτικών οντοτήτων για σκοπούς εργασίας και όχι για κέρδος ή έναντι αμοιβής,

(δ) η μεταφορά και παράδοση ταχυδρομικών αντικειμένων από πρόσωπο, το οποίο έχει ενδιαφέρον εργασίας στα αντικείμενα και η συλλογή τους για το σκοπό αυτό,

(ε) η μεταφορά, παράδοση και συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων εντός υπηρεσιών του δημόσιου τομέα,

(στ) η μεταφορά, παράδοση και συλλογή ταχυδρομικών αντικειμένων από το μέρος ανταλλαγής εγγράφων σε άλλο μέρος.

(3) Ο Επίτροπος δύναται με διάταγμα να ορίσει και άλλες υπηρεσίες για την παροχή των οποίων δε θα απαιτείται άδεια.

Χορήγηση ειδικών αδειών

121. -(1) Κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Επίτροπο, ο Υπουργός, δύναται να ζητά από τον τελευταίο, να προβεί σε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση ειδικών αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(2) Ειδικές άδειες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χορηγούνται από τον Επίτροπο.

(3) Ο Επίτροπος χορηγεί ειδική άδεια για την εξασφάλιση παροχής καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και δύναται πρόσθετα να χορηγεί άδειες, μόνο υπό τη μορφή ειδικής άδειας, οι οποίες καλύπτουν ταχυδρομικές υπηρεσίες άλλες από τις καθ' αποκλειστικότητα εντός της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και οι οποίες θα εξασφαλίζουν -

(α) Το απόρρητο της αλληλογραφίας,

(β) την ασφάλεια του ταχυδρομικού δικτύου όσον αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων αγαθών,

(γ) την προστασία δεδομένων,

(δ) την προστασία του περιβάλλοντος,

(ε) τον περιφερειακό σχεδιασμό.

(4) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι πρόσωπα που προσφέρουν ταχυδρομικές υπηρεσίες εκτός της καθολικής υπηρεσίας, εξαιρουμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 120, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις περί εγγραφής, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο.

Αρχές που διέπουν την παροχή άδειας

122. Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για τη χορήγηση αδειών είναι διαφανείς, χωρίς διακρίσεις, αναλογικές και βασισμένες σε αντικειμενικά κριτήρια.

Ανάλογη εφαρμογή Διατάξεων

123. Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (6) του άρθρου 30, (1), (2) και (3) του άρθρου 31, των παραγράφων (α) έως (γ) του άρθρου 34 και των άρθρων 35 έως και 39 του παρόντος Νόμου, τυγχάνουν επίσης εφαρμογής τηρουμένων των αναλογιών, αναφορικά με άδειες για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Πρόσληψη για υποβολή αίτησης

124. -(α) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 19, μετά το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 121, αίτημα του Υπουργού για πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για χορήγηση ειδικών αδειών, ο Επίτροπος προσκαλεί σε υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται σε κανονισμούς, και γνωστοποιεί με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του άρθρου 19 πληροφορίες, περιλαμβανομένης της χρονικής περιόδου κατά τη διάρκεια της οποίας θα υποβάλλονται αιτήσεις, και η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των εβδομήντα πέντε ημερών από τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, όταν ο αριθμός διαθέσιμων αδειών είναι περιορισμένος, ως και της διεύθυνσης, στην οποία ενδιαφερόμενα πρόσωπα δύνανται να αποτείνονται για περισσότερες πληροφορίες.

(β) Ο Επίτροπος δεν προσκαλεί αιτήσεις για χορήγηση αδειών κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α), εκτός εάν οι κανονισμοί που αναφέρονται στο εδάφιο (1) και (4), αντίστοιχα, του άρθρου 144, έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και έχουν τεθεί σε ισχύ.

Περιεχόμενο άδειας

125. Η άδεια δημόσιου παροχέα ταχυδρομικού δικτύου ή/και δημόσιου παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών θα περιέχει -

(α) Το πεδίο δραστηριοτήτων, τον τομέα υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των υπηρεσιών, περιλαμβανομένης της παροχής καθολικής υπηρεσίας ή και των κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσιών, εάν χρειάζεται,

(β) την ποιότητα, το διαθέσιμο των υπηρεσιών και τις ώρες λειτουργίας,

(γ) τη διάρκεια της άδειας και του χρονοδιαγράμματος αναλήψεως της δραστηριότητας,

(δ) τα τέλη άδειας,

(ε) τις γενικές συνθήκες που διέπουν τις σχέσεις με τους χρήστες των υπηρεσιών,

(στ) τις υποχρεώσεις για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις αλλαγές στη μετοχική ιδιοκτησία, την ποιότητα των υπηρεσιών, τις δραστηριότητες και τα παράπονα,

(ζ) τους περιορισμούς σε ορισμένες δραστηριότητες,

(η) το απόρρητο των ταχυδρομείων,

(θ) τους όρους για τροποποίηση, ανανέωση, αναστολή, και ανάκληση,

(ι) οποιουσδήποτε άλλους όρους τους οποίους ο Επίτροπος ήθελε καθορίσει δυνάμει του παρόντος Νόμου και κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Αίτηση Εγγραφής

126. Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς διαδικασίες διά των οποίων πρόσωπα οφείλουν να εγγραφούν για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Πρόσωπο, το οποίο επιζητεί εγγραφή, οφείλει να προβεί σε δήλωση, διά της οποίας θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Πλήρη προσωπικά και/ή εταιρικά στοιχεία ταυτότητας,

(β) τα ονόματα των προσώπων, που θα διαχειρίζονται τις προτεινόμενες ταχυδρομικές δραστηριότητες,

(γ) την υπηρεσία, που θα παρέχεται, τη γεωγραφική περιοχή, που θα καλύπτεται και τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, που θα καλύπτεται,

(δ) τον τρόπο, με τον οποίο η προτεινόμενη υπηρεσία θα παρέχεται,

(ε) τη διαδικασία διακανονισμού διαφορών με πελάτες.

Τέλη άδειας

127. -(α) Ο Επίτροπος καθορίζει με κανονισμούς τέλη αδειών και εγγραφής. Τέλος άδειας καθίσταται πληρωτέο κατά τη χορήγηση της άδειας, ενώ μετέπειτα καταβάλλονται τέλη άδειας ετησίως.

(β) Τα τέλη άδειας καθορίζονται ώστε να καλύπτουν το διοικητικό κόστος, που προκύπτει από την έκδοση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή της σχετικής άδειας.