ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Παροχή δικτύου ή υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα

142. -(1) Πρόσωπο που δημιουργεί ή ιδρύει ή παρέχει τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή υπηρεσία άνευ ειδικής άδειας ή γενικής εξουσιοδότησης ή που δημιουργεί ή ιδρύει ή παρέχει τέτοιο δίκτυο ή υπηρεσία εκτός, δυνάμει και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή άδεια δυνάμει αυτού, ή δυνάμει και σύμφωνα με άδεια που χορηγείται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή με κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται από τον Επίτροπο δυνάμει αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο, που διατάττεται από τον Επίτροπο δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 20, να παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία και παραλείπει να το πράξει εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της διαταγής, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο, που δολίως, εξασφαλίζει υπηρεσία που παρέχεται από αδειούχο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, με πρόθεση να αποφύγει την πληρωμή οποιασδήποτε χρέωσης για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Πρόσωπο που έχει λόγο για να πιστεύει, ή γνωρίζει ότι, οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ή τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία έχει ιδρυθεί ή υφίσταται ή λειτουργεί κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, και μεταδίδει ή λαμβάνει οποιοδήποτε μήνυμα χρησιμοποιώντας το εν λόγω δίκτυο ή υπηρεσία ή εκτελεί οποιαδήποτε υπηρεσία που είναι συναφής με την ίδρυση, ύπαρξη ή λειτουργία του εν λόγω τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή υπηρεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(5) Πρόσωπο που ενεργεί με οποιοδήποτε από τους πιο κάτω τρόπους σε σχέση με τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές:

(α) Συμμετέχει στη διαχείριση, χρηματοδότηση, λειτουργία ή λειτουργεί επί καθημερινής βάσης τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι, το εν λόγω δίκτυο ή οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που παρέχονται με τη χρήση αυτού, δεν είναι, ενώ θα έπρεπε να ήτο, αδειούχες, ή

(β) προμηθεύει, εγκαθιστά, επιδιορθώνει, ή συντηρεί, οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο για να πιστεύει ότι το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός ή άλλο αντικείμενο ανάλογα με την περίπτωση, χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, για σκοπούς διευκόλυνσης της λειτουργίας ή επί καθημερινής βάσης λειτουργίας μη αδειούχου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που θα έπρεπε να ήσαν αδειούχα, ή

(γ) παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία σε οποιοδήποτε πρόσωπο, γνωρίζοντας, ή έχοντας λόγο για να πιστεύει, ότι η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας στο εν λόγω πρόσωπο διευκολύνει τη λειτουργία ή την επί καθημερινής βάσης λειτουργία μη αδειούχου τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, που θα έπρεπε να ήσαν αδειούχα.

(6) Πρόσωπο το οποίο -

(α) Αποστέλλει διά δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, μήνυμα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο είναι κατάφορα προσβλητικό ή άσεμνου ή αισχρού ή απειλητικού χαρακτήρα, ή

(β) αποστέλλει διά δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου, με σκοπό την πρόκληση ενόχλησης, παρενόχλησης ή άσκοπης ανησυχίας σε άλλο πρόσωπο, μήνυμα, το οποίο γνωρίζει ότι είναι ψευδές ή χρησιμοποιεί επίμονα για τον πιο πάνω σκοπό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

(7) Πρόσωπο, που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε συσκευή, είτε αυτή είναι συσκευή ραδιοεπικοινωνιών είτε όχι, για σκοπούς παρεμβολής σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(8) Πρόσωπο που είναι αδειούχο, ή εργοδοτούμενο από αδειούχο, ή που απασχολείται υπό οποιαδήποτε ιδιότητα από οποιοδήποτε αδειούχο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές αν κατά παράβαση του καθήκοντος αυτού -

(α) Παρεμποδίζει ή παρακωλύει την αποστολή, μεταφορά ή παράδοση οποιουδήποτε μηνύματος ή

(β) εσκεμμένα τροποποιεί ή παρεμβαίνει στο περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή

(γ) εσκεμμένα αναχαιτίζει οποιοδήποτε μήνυμα ή εσκεμμένα αποκαλύπτει ή χρησιμοποιεί το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου που σχετίζεται με το περιεχόμενο οποιουδήποτε μηνύματος, ή με ζητήματα δημόσιας φύσης ή τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε προσώπου.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παροχή δικτύου ή υπηρεσιών χωρίς άδεια και άλλα αδικήματα

143. -(1) Πρόσωπο που ιδρύει ή λειτουργεί ταχυδρομικό δίκτυο ή παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες άνευ ειδικής άδειας χορηγουμένης από τον Επίτροπο ή άνευ γενικής εξουσιοδότησης ή εγγραφής ή που ιδρύει, ή λειτουργεί ή παρέχει τέτοιο δίκτυο ή υπηρεσία, εκτός δυνάμει και σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή με οποιοδήποτε άλλο εκάστοτε σε ισχύ νόμο ή με άδεια που εκδίδεται δυνάμει αυτού, ή με κανονισμούς και διατάγματα του Επιτρόπου που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου ή δυνάμει και σύμφωνα με άδεια που χορηγείται από τον Επίτροπο δυνάμει του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο που άνευ αδείας μεταφέρει αντικείμενο αλληλογραφίας, το οποίο δεν εξαιρείται από οποιαδήποτε κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσία από τον Επίτροπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε αντικείμενο αλληλογραφίας που μεταφέρει.

(3) Πρόσωπο που συστηματικά μεταφέρει άνευ αδείας αντικείμενο αλληλογραφίας, που δεν εξαιρείται όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (2), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή χιλίων λιρών σε σχέση με κάθε εβδομάδα ή μέρος αυτής κατά την οποία η εν λόγω μεταφορά συνεχίζει.

(4) Πρόσωπο που εκτελεί άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, οποιεσδήποτε υπηρεσίες συναφείς προς τη μεταφορά αντικειμένων αλληλογραφίας από μέρος σε μέρος, είτε διά της παραλαβής ή αποδοχής ή συλλογής ή διά παραγγελίας ή δι' αποστολής ή διά μεταφοράς ή επαναμεταφοράς ή παράδοσης αντικειμένου, το οποίο δεν εξαιρείται όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (2), από τις κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσίες, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, για κάθε αντικείμενο που μεταφέρει.

(5) Πρόσωπο που συστηματικά παρέχει υπηρεσίες όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή χιλίων λιρών.

(6) Πρόσωπο που αποστέλλει ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο δεν εξαιρείται από οποιαδήποτε κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσία άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών ή που προκαλεί την αποστολή ή τη μεταφορά τέτοιου αντικειμένου άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή που προσφέρει ή παραδίδει τέτοιο αντικείμενο για αποστολή αυτού άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε αντικείμενο.

(7) Οποιοσδήποτε διαπράττει συστηματικά οποιαδήποτε από τις πράξεις, που αναφέρονται στο εδάφιο (6) είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(8) Πρόσωπο που ήθελε συλλέξει αντικείμενα που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε κατ' αποκλειστικότητα υπηρεσία, με σκοπό τη μεταφορά ή αποστολή τους άλλως πως διά των ταχυδρομικών υπηρεσιών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε αντικείμενο.

(9) Πρόσωπο που συστηματικά ενεργεί ως αναφέρεται στο εδάφιο (8) διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(10) Πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος όπως διαλαμβάνεται στο εδάφιο (4), του παρόντος άρθρου, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του στην αναφερόμενη στο εν λόγω εδάφιο ποινή ανεξάρτητα από το κατά πόσο το σχετικό αντικείμενο αποστέλλεται μόνο του ή μαζί με οτιδήποτε άλλο, ή κατά πόσο η σχετική συναφής υπηρεσία εκτελείται σε σχέση με αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται ή θα αποσταλεί μόνο του ή μαζί με κάποιο άλλο αντικείμενο ή πράγμα, και σε οποιαδήποτε ποινική δίωξη ο κατηγορούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης ότι η πράξη που συνιστά το ισχυριζόμενο ποινικό αδίκημα εναντίον αυτού έγινε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(11) Πρόσωπο που δολίως ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί, ενώνει, επιθέτει ή τοποθετεί μαζί ή πάνω σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο ή κάλυμμα ή

(12) σε οποιοδήποτε χαρτί ή άλλη ουσία οποιοδήποτε γραμματόσημο, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες.

(13) (α) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε οποιαδήποτε των πιο κάτω περιπτώσεων:

(i) Αν εν γνώσει του εσωκλείει ή προκαλεί ή συντελεί όπως εσωκλειστεί σε οποιαδήποτε εφημερίδα προοριζόμενη να σταλεί δια ταχυδρομικών υπηρεσιών ή υπό την κάλυψη αυτής οποιοδήποτε αντικείμενο ή χαρτί ή πράγμα, ή

(ii) αν εν γνώσει του αποστέλλει, ή προκαλεί την αποστολή διά ταχυδρομικών υπηρεσιών, εφημερίδας εντός της οποίας εσωκλείεται οποιοδήποτε αντικείμενο αλληλογραφίας ή πράγμα ή χαρτί ή αντικείμενο, εκτός όπου ρητά τούτο επιτρέπεται.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες σε σχέση με κάθε εφημερίδα.

(γ) Σε περίπτωση διάπραξης ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, η εφημερίδα με τυχόν εσώκλειστα των οποίων η αποστολή διά ταχυδρομικών υπηρεσιών δεν είναι απαγορευμένη, παραδίδεται ως κανονικό και πληρωθέν αντικείμενο αλληλογραφίας, ενώ τα απαγορευμένα εσώκλειστα, κατάσχονται.

(14) (α) Πρόσωπο, εργοδοτούμενο, συνεργαζόμενο ή απασχολούμενο σε παροχέα ταχυδρομικής υπηρεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που άνευ νομίμου αιτίας -

(i) Ανοίγει ή προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδρομικό αντικείμενο, ή

(ii) εσκεμμένα κατακρατεί ή καθυστερεί ή προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής καθ' όσον αφορά -

(i) Στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιοιδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου που αφορά στη λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Κύπρο, ή

(ii) στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με ρητή εντολή του Επιτρόπου.

(14) Πρόσωπο, που παρακινεί ή προκαλεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή που αποπειράται να προκαλέσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να διαπράξει αδίκημα, κατά παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως και (13) του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.

(15) Για ανάκτηση των χρηματικών ποινών που επιβάλλονται σε οποιοδήποτε πρόσωπο που καταδικάζεται για ποινικό αδίκημα κατά παράβαση των εδαφίων (1) έως και (14) του παρόντος άρθρου, δύναται να εγερθεί πολιτική αγωγή, εντός ενός έτους από την επιβολή της ποινής.

(16) Πρόσωπο που δόλια κατακρατεί ή εσκεμμένως κρατεί, ή εξασφαλίζει ή κατακρατεί ή που αμελεί ή αρνείται κατόπιν απαίτησης παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, να παραδώσει ταχυδρομικό αντικείμενο που του έχει παραδοθεί κατά λάθος και το οποίο θα έπρεπε να παραδοθεί σε άλλο πρόσωπο, ή οποιοδήποτε ταχυδρομείο ή ταχυδρομικό αντικείμενο που έχει ανευρεθεί είτε από το ίδιο ή από άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(17) Πρόσωπο που ταχυδρομεί ή προκαλεί την ταχυδρόμηση ή αποστέλλει ή προκαλεί την αποστολή ή που προσφέρει ή παραδίνει για να αποσταλεί με το ταχυδρομείο οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο περιέχει οποιοδήποτε εκρηκτικό ή άλλο επικίνδυνο υλικό ή ουσία, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακτόσιες λίρες, ενώ το εν λόγω ταχυδρομικό αντικείμενο δύναται να καταστραφεί ή να κατακρατηθεί ή να τύχει άλλου χειρισμού.

(18) (α) Πρόσωπο που εργοδοτείται για τη μεταφορά ή παράδοση οποιουδήποτε ταχυδρομικού αντικειμένου, το οποίο βρίσκεται υπό τη φύλαξη, φροντίδα ή κατοχή του κατά την εργοδότηση αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε οποιαδήποτε των πιο κάτω περιπτώσεων:

(i) Σε περίπτωση που εγκαταλείπει το αντικείμενο, ή

(ii) σε περίπτωση που είναι ένοχο οποιασδήποτε πράξης μέθης, ή απροσεξίας, ή αμέλειας ή άλλης ανάρμοστης συμπεριφοράς διά της οποίας τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του ταχυδρομικού αντικειμένου, ή

(iii) σε περίπτωση που (συλλέγει ή παραλαμβάνει ή μεταφέρει ή παραδίνει ταχυδρομικό αντικείμενο με άλλο τρόπο από το συνηθισμένο τρόπο του ταχυδρομείου, ή

(iv) σε περίπτωση που εσκεμμένα διαθέτει το χρόνο τον για να επιβραδύνει ή να καθυστερήσει την πρόοδο ή άφιξη ταχυδρομικού αντικειμένου, ή

(ν) σε περίπτωση που δεν ασκεί δέουσα φροντίδα και επιμέλεια, για την ασφαλή μεταφορά ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που διαπράττει ποινικό αδίκημα κατά παράβαση της παραγράφου (α) υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες.

(19) (α) Πρόσωπο που εργοδοτείται από παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, διαπράττει ποινικό αδίκημα σε περίπτωση που άνευ νόμιμης αιτίας -

(i) Ανοίγει ή προκαλεί ή ανέχεται να ανοιχτεί ταχυδρομικό αντικείμενο, ή

(ii) εσκεμμένα κατακρατεί ή καθυστερεί ή προκαλεί ή ανέχεται την κατακράτηση ή καθυστέρηση της παράδοσης ταχυδρομικού αντικειμένου.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δεν τυγχάνουν εφαρμογής καθ' όσον αφορά -

(i) Στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου που αφορά στη λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Κύπρο,

(ii) στο άνοιγμα ή κατακράτηση ή καθυστέρηση ταχυδρομικού δέματος σύμφωνα με ρητή εντολή του Επιτρόπου.

(20) Πρόσωπο που θέτει ή αποπειράται να θέσει εντός ή πάνω σε οποιοδήποτε ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, οποιαδήποτε φωτιά, ή φλόγα, ή σπίρτα, ή οποιαδήποτε εκρηκτική ή επικίνδυνη ουσία, ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή οποιαδήποτε επιβλαβή ή δηλητηριώδη ουσία ή οποιοδήποτε υγρό, ή που πράττει ή αποπειράται να πράξει οτιδήποτε το οποίο δυνατό να παραβλάψει το κιβώτιο ή τα εξαρτήματα ή το περιεχόμενο αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(21) (α) Ουδείς αποστέλλει ή αποπειράται να αποστείλει ταχυδρομικό δέμα-

(i) Στο οποίο εσωκλείεται οποιαδήποτε εκρηκτική ή επικίνδυνη ουσία, ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, ή επιβλαβής ή δηλητηριώδης ουσία, ή οποιοδήποτε αιχμηρό όργανο το οποίο δεν είναι κατάλληλα προστατευμένο, ή οποιοδήποτε ζωντανό ον το οποίο είναι είτε επιβλαβές είτε ενδέχεται να παραβλάψει άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, ή

(ii) στο οποίο εσωκλείεται, οποιοδήποτε αντικείμενο ή πράγμα το οποίο ενδέχεται να παραβλάψει είτε άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα κατά τη μεταφορά ή οποιοδήποτε λειτουργό του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, ή

(iii) πάνω στο οποίο θέτει ή εντός του οποίου εσωκλείει, οποιεσδήποτε λέξεις, σημεία, σχέδια, ή εικόνες, στασιαστικού, υβριστικού, απειλητικού, άσεμνου, αισχρού ή έκδηλα ενοχλητικού χαρακτήρα.

(β) Πρόσωπο που ενεργεί κατά παράβαση της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, καθ' όσον αφορά παράβαση της υποπαραγράφου (i), σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές και καθ' όσον αφορά παράβαση των παραγράφων (ii) και (iii), σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες.

(γ) Ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται κατά παράβαση της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δύναται να κατακρατηθεί στο γραφείο του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών.

(22) Πρόσωπο το οποίο χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση επικολλά ή αποπειράται να επικολλήσει οποιαδήποτε προκήρυξη, διαφήμιση, ανακοίνωση, κατάλογο, έγγραφο, πινακίδα ή πράγμα πάνω σε οποιοδήποτε γραφείο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ή σε ταχυδρομείο ή ταχυδρομικό γραμματοκιβώτιο, ή βάφει, πισσώνει ή με οποιοδήποτε τρόπο παραμορφώνει οποιοδήποτε τέτοιο γραφείο, ταχυδρομείο ή κιβώτιο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες.

(23) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που, χωρίς δέουσα εξουσιοδότηση -

(i) Κατασκευάζει, εκδίδει, αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο, οποιοδήποτε φάκελο, περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί κατ' απομίμηση ενός που εκδόθηκε από ή δυνάμει εξουσιοδότησης του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή από οποιαδήποτε ταχυδρομική αρχή του εξωτερικού ή το οποίο έχει επί αυτού οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν τον παραλήπτη να πιστέψει ότι ταχυδρομική επιστολή η οποία φέρει αυτά αποστέλλεται εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή

(ii) σχηματίζει πάνω σε οποιοδήποτε φάκελο περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί με σκοπό την έκδοση ή αποστολή του διά ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, ή τη χρησιμοποίησή του διαφορετικά, οποιοδήποτε σημείο, κατ' απομίμηση ή όμοιο ή με ή το οποίο προβάλλεται ως απομίμηση ή ως όμοιο ή ως να είναι γραμματόσημο ή σήμα του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ή οποιασδήποτε ταχυδρομικής αρχής του εξωτερικού ή σχηματίζει οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν τον παραλήπτη να πιστέψει ότι η ταχυδρομική επιστολή που φέρει αυτά, αποστέλλεται εκ μέρους της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή

(iii) εκδίδει ή αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε φάκελο, περιτύλιγμα, δελτάριο, έντυπο ή χαρτί σεσημασμένο με τον αναφερόμενο στην υποπαράγραφο (ii) τρόπο.

(β) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες.

(24) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που με πρόθεση να εξαπατήσει -

(α) Κατασκευάζει, ή εν γνώσει του αλλοιώνει, ή πωλεί ή ασχολείται με ή διανέμει,

(i) Οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο, είτε σφραγιστό είτε επικολλημένο, ή

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο διεθνές ένσημο απάντησης, ή

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής, ή

(iv) οποιοδήποτε αποτύπωμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε ήδη, νοουμένου ότι τέτοιο αποτύπωμα είναι πλαστογραφημένο ή είναι απομίμηση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δύναται να εκληφθεί ως σφραγιστό ή κινητό γραμματόσημο το οποίο εκδόθηκε από ταχυδρομική αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ή από οποιαδήποτε ταχυδρομική αρχή του εξωτερικού, ή

(β) κατασκευάζει ή κυκλοφορεί οποιαδήποτε πλαστή ταχυδρομική ταυτότητα, ή

(γ) κατασκευάζει ή εκτός αν προβάλει νόμιμη δικαιολογία, έχει στην κατοχή του οποιαδήποτε μήτρα, πλάκα, όργανο ή υλικά για την κατασκευή -

(i) οποιουδήποτε πλαστού γραμματοσήμου, ή

(ii) οποιουδήποτε κίβδηλου Διεθνούς ένσημου απάντησης, ή

(iii) οποιουδήποτε κίβδηλου αποτυπώματος σφραγιστικής μηχανής, ή (iv) οποιασδήποτε πλαστής ταχυδρομικής ταυτότητας.

(25) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (24), υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

(26) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (24), χωρίς πρόθεση να εξαπατήσει, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες. Νοείται ότι ο κατηγορούμενος φέρει το βάρος απόδειξης της απουσίας πρόθεσης για εξαπάτηση.

(27) Οποιοδήποτε γραμματόσημο, ένσημο απάντησης, αποτύπωμα, ταχυδρομική ταυτότητα, μήτρα, πλάκα, όργανο, ή υλικά τα οποία έχουν εξευρεθεί στην κατοχή προσώπου κατά παράβαση του εδαφίου (24), δύναται να κατασχεθούν και δημευθούν.

(28) Πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, σε περίπτωση που -

(α) Εν γνώσει του χρησιμοποιεί για οποιοδήποτε ταχυδρομικό σκοπό,

(i) Οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο, ή

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο Διεθνές ένσημο απάντησης, ή

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής, ή

(iv) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα το οποίο ήδη χρησιμοποιήθηκε, ή

(β) έχει στην κατοχή του, εκτός αν προβάλει νόμιμη δικαιολογία,

(i) οποιοδήποτε πλαστό γραμματόσημο, ή

(ii) οποιοδήποτε κίβδηλο Διεθνές ένσημο απάντησης, ή

(iii) οποιοδήποτε κίβδηλο αποτύπωμα σφραγιστικής μηχανής.

(29) Πρόσωπο που είναι ένοχο ποινικού αδικήματος κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (28) υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(30) Ουδείς δύναται άνευ δέουσας εξουσιοδότησης να τοποθετεί, ή διατηρεί επί οποιασδήποτε οικίας, τοίχου, θύρας, παραθύρου, κιβωτίου, ταχυδρομικού πασσάλου, ή επί άλλου μέρους το οποίο του ανήκει ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του, οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες λέξεις, γράμματα ή σημεία:

(α) Τις λέξεις "ταχυδρομείο", ή

(β) τις λέξεις "γραμματοκιβώτιο" οι οποίες συνοδεύονται με λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το κοινό να πιστεύει ότι αυτό είναι γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου, ή (γ) οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία τα οποία υποδεικνύουν ή υποδηλώνουν ή δύνανται εύλογα να οδηγήσουν το κοινό να πιστεύει ότι οποιαδήποτε οικία ή χώρος είναι ταχυδρομείο ή ότι οποιοδήποτε κιβώτιο είναι γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου.

(31) Πρόσωπο το οποίο καλείται με ειδοποίηση η οποία του δίδεται από παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, να αφαιρέσει ή εξαλείψει οποιεσδήποτε λέξεις, γράμματα ή σημεία που αναφέρονται στο εδάφιο (30) ή να μετακινήσει ή κλείσει αποτελεσματικά οποιοδήποτε γραμματοκιβώτιο, το οποίο του ανήκει ή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο του και το οποίο υπήρξε γραμματοκιβώτιο του ταχυδρομείου οφείλει να συμμορφώνεται με την ειδοποίηση εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία αυτής.

(32) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (31), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες, και σε περίπτωση που κατόπιν καταδίκης συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες για κάθε μέρα κατά την οποία συνεχίζεται η διάπραξη του αδικήματος.

(33) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή δήλωση σχετικά με το περιεχόμενο ή την αξία οποιουδήποτε πακέτου που αποστέλλεται από αυτό για μεταφορά ταχυδρομικώς από την Κύπρο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του για το αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες, και σε περίπτωση δεύτερης ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης καταδίκης του για το αυτό αδίκημα, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες λίρες.

(34) Πρόσωπο που εσκεμμένα παρεμποδίζει ή προτρέπει οποιοδήποτε άλλο, να παρεμποδίσει λειτουργό οποιουδήποτε παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην εκτέλεση του καθήκοντος του, ή το οποίο ενώ βρίσκεται σε οποιοδήποτε ταχυδρομείο, παρεμποδίζει τη διεξαγωγή της εργασίας του ταχυδρομείου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες λίρες.

(35) Πρόσωπο που εκδίδει, αναπαραγάγει ή αντιγράφει γραμματόσημα χωρίς ρητή εξουσιοδότηση ή έγκριση από τον Υπουργό ή που προκαλεί άλλους να το πράξουν, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης του, σε ποινή φυλάκισης, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες, ή και στις δύο αυτές ποινές.