ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Πλαστό γραμματόσημο. Απλήρωτες επιστολές, εφημερίδες και δέματα

136. -(1) Σε περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, φέρει πλαστό γραμματόσημο ή φέρεται ως προπληρωθέν με γραμματόσημο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, τότε οποιοσδήποτε υπάλληλος παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών δικαιούται να το ανοίξει, στην παρουσία του παραλήπτη, με σκοπό την ανακάλυψη του ονόματος και της διεύθυνσης του αποστολέα και δικαιούται, είτε να το κρατήσει ή να το παραδώσει στον αποστολέα ή να το χειριστεί ή διαθέσει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ως ήθελε εξουσιοδοτηθεί από τον Επίτροπο.

(2) Παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών δικαιούται να ανοίξει όλες τις επιστολές και ταχυδρομικά αντικείμενα, που ταχυδρομήθηκαν στην Κύπρο και παραμένουν αζήτητα ή απαράδοτα για περίοδο τριών μηνών, ή που έχουν επιστραφεί στην Κύπρο από οποιαδήποτε άλλη χώρα ως μη ζητηθέντα, με σκοπό την επιστροφή τους στους αποστολείς και σε περίπτωση που το πρόσωπο το οποίο έγραψε τέτοια επιστολή ή το οποίο έχει αποστείλει τέτοιο αντικείμενο είναι άγνωστο ή έχει αποβιώσει, ή η υπογραφή του είναι δυσανάγνωστη ή αυτό έχει εγκαταλείψει την Κύπρο ή δεν έχει ζητήσει την επιστολή ή το ταχυδρομικό αντικείμενο εντός δώδεκα μηνών, η ανοιχθείσα επιστολή ή το αντικείμενο υπόκεινται σε καταστροφή.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ταχυδρομικό αντικείμενο που απευθύνεται σε ξένη χώρα στην οποία η προπληρωμή είναι αναγκαία, έχει ταχυδρομηθεί με ανεπαρκή γραμματόσημα, ο παροχέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας δικαιούται να το ανοίξει και να το επιστρέψει στον αποστολέα.

(4)(α) Ταχυδρομικό τέλος που δεν έχει προπληρωθεί, για ταχυδρομικό αντικείμενο το οποίο επιστρέφεται ως αζήτητο από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ή το οποίο δεν είναι αποδεκτό επί τω ότι απευθύνεται σε πρόσωπο που έχει αποβιώσει ή που δε δύναται να ανευρεθεί ή που έχει εγκαταλείψει την Κύπρο, καταβάλλεται από το πρόσωπο που έγραψε την επιστολή ή από τον αποστολέα του αντικειμένου ανάλογα με την περίπτωση, και ο παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών δύναται να ανοίξει τέτοια ταχυδρομικά αντικείμενα καθ' οιονδήποτε χρόνο, με σκοπό την εξακρίβωση του προσώπου που έχει γράψει την επιστολή ή που έχει αποστείλει το αντικείμενο, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Εφημερίδες και ταχυδρομικά δέματα υποκείμενα σε ταχυδρομικά τέλη, τα οποία δεν έχουν προπληρωθεί ή έχουν προπληρωθεί ανεπαρκώς και τα οποία για οποιοδήποτε λόγο παραμένουν αζήτητα ή απαράδοτα για περίοδο δώδεκα μηνών δύνανται να πωληθούν με δημοπρασία, οπότε το προϊόν της πωλήσεως κατατίθεται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας.

Εξέταση ταχυδρομικών δεμάτων και δήλωση του περιεχομένου

137. Εξαιρουμένων αντικειμένων αλληλογραφίας, οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, δύναται να ανοιχτεί από υπαλλήλους των παροχέων ταχυδρομικών υπηρεσιών στην παρουσία Τελωνειακού Λειτουργού, ο οποίος καθορίζει ανάλογα το ποσό των τελωνειακών δασμών και /ή φόρων που θα επιβληθούν στο περιεχόμενο του.

Κατάσχεση

138. Ταχυδρομικά αντικείμενα, τα οποία περιέχουν οτιδήποτε του οποίου ή η αποστολή ταχυδρομικώς είναι απαγορευμένη διά του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών, ως και ταχυδρομικά αντικείμενα για το περιεχόμενο των οποίων έγινε σκόπιμα αναληθής δήλωση από τον αποστολέα, δύναται να κατασχεθούν ως υποκείμενα σε δήμευση μαζί με όλο το περιεχόμενο αυτών, δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

Τελωνειακοί δασμοί

139. -(1) Στην περίπτωση κατά την οποία, ταχυδρομικό αντικείμενο, που αποστέλλεται στην Κύπρο από το εξωτερικό, περιλαμβάνει εμπορεύματα, για τα οποία καθορίζονται οι δασμοί ή και φόροι κατ' αξία, ο αρμόδιος Τελωνειακός Λειτουργός δύναται, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η δηλωμένη αξία είναι ανεπαρκής, να εκτιμήσει την αξία για σκοπούς τελωνειακών δασμών ή και φόρων σε τέτοιο ποσό, ως ο ίδιος θεωρεί κατάλληλο. Σε τέτοια περίπτωση ο εισαγωγέας, ή δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, οφείλει εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή ταχυδρόμησης στη διεύθυνση αυτού της εν λόγω εκτίμησης, να παρουσιασθεί στον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό, και να καταβάλει τους τελωνειακούς δασμούς ή και φόρους επί της αξίας που εκτιμήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό.

(2) Σε περίπτωση που εισαγωγέας ή δεόντως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αυτού, δεν καταβάλλει στον αρμόδιο Τελωνειακό Λειτουργό εντός της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) προθεσμίας των δέκα ημερών, τους τελωνειακούς δασμούς ή και φόρους επί της αξίας που εκτιμήθηκε από τον Τελωνειακό Λειτουργό κατά τα διαλαμβανόμενα στο εν λόγω εδάφιο (1) ταχυδρομικό αντικείμενο, θα τύχει χειρισμού ως να ήταν απαράδοτο.

Κατακράτηση ταχυδρομικών αντικειμένων

140. -(1) Σε περίπτωση που παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει λόγο να πιστεύει ότι οποιοδήποτε ταχυδρομικό αντικείμενο περιέχει οποιαδήποτε εμπορεύματα -

(α) Σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως αδικήματος,

(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωμή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασμών ή και φόρων,

(γ) σε σχέση με τα οποία υπάρχει, δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας, που δεσμεύει τη Δημοκρατία, οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, είτε σε σχέση με την εισαγωγή τους ή τη μεταφορά τους μέσω ταχυδρομείου, ή άλλως πως,

τότε αυτός οφείλει να κατακρατήσει το ταχυδρομικό αντικείμενο στο πλησιέστερο προς τη διεύθυνση του παραλήπτη ταχυδρομείο, και να απαιτήσει με γραπτή ειδοποίηση την προσέλευση στο εν λόγω ταχυδρομείο σε καθορισμένο χρόνο, του παραλήπτη ή άλλου δεόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του για το άνοιγμα του εν λόγω ταχυδρομικού αντικειμένου στην παρουσία του.

(2) Ταχυδρομικό αντικείμενο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, ανοίγεται στον αναφερόμενο στο εν λόγω εδάφιο τόπο κατά τον αναφερόμενο σ' αυτό χρόνο, στην παρουσία λειτουργού του παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών και τελωνειακού λειτουργού, από τον παραλήπτη ή το δεόντως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού, ή σε περίπτωση που ο παραλήπτης ή ο αντιπρόσωπος αυτού δεν παρουσιάζεται ή αρνείται να ανοίξει το σχετικό ταχυδρομικό αντικείμενο, αυτό ανοίγεται από τους εν λόγω λειτουργούς και επίσης από μέλος της αστυνομίας, καθ' όσον αφορά τις περιπτώσεις (α) και (γ) του εδαφίου (1).

(3) Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι ταχυδρομικό αντικείμενο περιέχει οποιαδήποτε εμπορεύματα -

(α) Η εισαγωγή των οποίων απαγορεύεται ή περιορίζεται ή των οποίων η μεταφορά μέσω ταχυδρομείου απαγορεύεται δυνάμει οποιουδήποτε εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διεθνούς συνθήκης, συμβάσεως ή συμφωνίας που δεσμεύει τη Δημοκρατία, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο υπόκειται σε δήμευση δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία,

(β) τα οποία υπόκεινται σε πληρωμή οποιωνδήποτε τελωνειακών δασμών ή και φόρων, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται στο ταχυδρομείο, μέχρις ότου οι εν λόγω δασμοί καταβληθούν,

(γ) σε σχέση, με το οποίο έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα ή διαπράττεται ποινικό αδίκημα ή γίνεται απόπειρα διαπράξεως ποινικού αδικήματος, ή σε σχέση με τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμός, άλλος από τους αναφερομένους στην παράγραφο (α) αμέσως πιο πάνω, τότε το ταχυδρομικό αντικείμενο κατακρατείται για το σκοπό οποιωνδήποτε περαιτέρω διαδικασιών δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου ή κανονισμών.

Τελωνειακή δήλωση περιγραφής ταχυδρομικού δέματος

141. -(1) Ο αποστολέας οποιουδήποτε ταχυδρομικού δέματος για μεταφορά μέσω ταχυδρομείου από την Κύπρο θα συμπληρώνει προ της ταχυδρόμησης αυτού, τελωνειακή δήλωση, παρέχοντας ακριβή περιγραφή του περιεχομένου του, της αξίας του και της διευθύνσεως του προσώπου στο οποίο θα αποσταλεί.

(2) Σε περίπτωση που παροχέας ταχυδρομικών υπηρεσιών έχει λόγο να υποψιάζεται ότι οποιαδήποτε δήλωση που αναφέρεται στο εδάφιο (1), του παρόντος άρθρου, σχετικά με το περιεχόμενο ή την αξία οποιουδήποτε ταχυδρομικού δέματος είναι αναληθής, δικαιούται να ανοίξει το δέμα και σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι η εν λόγω δήλωση είναι όντως αναληθής, τότε το δέμα και το περιεχόμενο αυτού υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει και σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακή νομοθεσία.

(3) Σε περίπτωση που εξακριβώνεται ότι πακέτο περιέχει οποιαδήποτε επιστολή ή άλλο ταχυδρομικό αντικείμενο, το οποίο προορίζεται για παράδοση σε πρόσωπο άλλο από τον παραλήπτη του πακέτου, τότε η επιστολή ή το ταχυδρομικό αντικείμενο ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να σταλεί ταχυδρομικώς στο πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται, και να επιβαρυνθεί με ταχυδρομικό τέλος ίσο με το τέλος που δεν πληρώθηκε και το οποίο θα ήτο κανονικά πληρωτέο αν η επιστολή ή το αντικείμενο εταχυδρομείτο δεόντως από τον τόπο στον οποίο ταχυδρομήθηκε το πακέτο.

(4) Σε περίπτωση που ταχυδρομικό αντικείμενο προκαλεί ενόχληση ή είναι επιβλαβές για οποιοδήποτε υπάλληλο παροχέα ταχυδρομικών υπηρεσιών ή για άλλο πρόσωπο, ή αν αυτό δυνατό να προκαλέσει καταστροφή ή ζημία σε άλλα ταχυδρομικά αντικείμενα, τότε δύναται να καταστραφεί, εάν αυτό είναι εύλογο να γίνει, ή να τοποθετηθεί σε ασφαλές μέρος. Στην τελευταία περίπτωση ο παραλήπτης, πληροφορείται περί τούτου όπου αυτό είναι δυνατό, και καλείται να παραλάβει το αντικείμενο. Εάν ο παραλήπτης δεν παρουσιαστεί, το αντικείμενο ανοίγεται και, εάν καταστεί γνωστή με αυτό τον τρόπο η ταυτότητα του αποστολέα, καλείται ο τελευταίος να το παραλάβει. Εάν ούτε ο παραλήπτης ούτε ο αποστολέας παρουσιαστούν, το ταχυδρομικό αντικείμενο καταστρέφεται.