ΜΕΡΟΣ VΙΙI ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Παρεκκλίσεις για λόγους δημόσιας τάξης, ασφάλειας και υγείας

64.- (1) Ο Υπουργός δύναται, αν εύλογα το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, ασφαλείας ή υγείας, να αρνηθεί την είσοδο στη Δημοκρατία, τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής ή/και να απελάσει από τη Δημοκρατία τα πρόσωπα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών Νόμος.

(2) Δεν δύναται να γίνει επίκληση των λόγων του εδαφίου (1) για την εξυπηρέτηση οικονομικών σκοπών.

Πρώτη άδεια διαμονής

65.-(1)  Η απόφαση για τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της πρώτης άδειας διαμονής λαμβάνεται, το ταχύτερο δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης. Στον ενδιαφερόμενο επιτρέπεται να παραμείνει προσωρινά στη Δημοκρατία, μέχρι να αποφασισθεί η χορήγηση ή η άρνηση χορήγησης της άδειας διαμονής.

(2)(α) Η αρμόδια αρχή  δύναται, εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο, να ζητήσει από το κράτος καταγωγής του ενδιαφερόμενου και, ενδεχομένως, από άλλα κράτη μέλη, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο.  Η ενημέρωση αυτή δε δύναται να λάβει συστηματικό χαρακτήρα.

(β) ΄Οταν γίνονται παρόμοιες αιτήσεις από άλλα κράτη μέλη, η απάντηση των Αρχών της Δημοκρατίας πρέπει να δίδεται εντός δύο μηνών.

Προϋποθέσεις εφαρμογής παρεκκλίσεων για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας

66.-(1) Τα μέτρα που λαμβάνονται για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στην προσωπική συμπεριφορά του ατόμου στο οποίο αναφέρονται.

(2) Η προσωπική συμπεριφορά πρέπει να συνιστά παρούσα και αρκούντως σοβαρή απειλή, στρεφόμενη κατά θεμελιώδους συμφέροντος της κοινωνίας.  Δεν επιτρέπεται η επίκληση λόγων που δεν συνδέονται με την εκάστοτε ατομική περίπτωση ούτε η επίκληση λόγων γενικής πρόληψης.

(3) Προηγούμενες ποινικές καταδίκες δεν συνιστούν από μόνες τους λόγο λήψης τέτοιων μέτρων.

(4) Η λήξη ισχύος της ταυτότητας ή του διαβατηρίου που χρησιμοποίησε ο ενδιαφερόμενος για την είσοδό του στη Δημοκρατία και για την έκδοση της άδειας διαμονής, δεν δύναται να αποτελέσει λόγο απέλασής του από τη Δημοκρατία.

(5) Η επάνοδος στη Δημοκρατία επιτρέπεται χωρίς διατυπώσεις στα πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα ή το διαβατήριο εκδόθηκαν από τη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από το εάν τα εν λόγω έγγραφα έχουν λήξει ή εάν η ιθαγένεια των εν λόγω προσώπων αμφισβητείται.

Προϋποθέσεις εφαρμογής περιορισμών για λόγους δημόσιας υγείας

67.-(1) Οι ασθένειες ή αναπηρίες, οι οποίες δύνανται να δικαιολογήσουν άρνηση εισόδου στη Δημοκρατία ή άρνηση χορήγησης της πρώτης άδειας διαμονής, καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(2) Ασθένειες ή αναπηρίες που παρουσιάζονται μετά τη χορήγηση της πρώτης άδειας διαμονής, δεν δικαιολογούν άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής ή την απέλαση από τη Δημοκρατία.

(3) Ο Υπουργός δύναται, εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που το δικαιολογούν, να ζητήσει από πρόσωπο να υποβληθεί σε δωρεάν ιατρική εξέταση από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από νόσο ή αναπηρία του είδους που αναφέρεται στο εδάφιο (1). Αυτές οι ιατρικές εξετάσεις δεν μπορούν να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

Γνωστοποίηση αρνητικής απόφασης και προθεσμίας για εγκατάλειψη της Δημοκρατίας

68.-(1) Η απόφαση για άρνηση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής ή η απόφαση απέλασης από τη Δημοκρατία, η οποία γνωστοποίεται στον ενδιαφερόμενο, ορίζει την προθεσμία εντός της οποίας τάσσεται να εγκατάλειψει τη Δημοκρατία.

(2) Η προθεσμία αυτή, εκτός από περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ημερών στην περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί ακόμη άδεια διαμονής, και ενός μήνα στις άλλες περιπτώσεις.

Γνωστοποίηση λόγων για αρνητική απόφαση

69. Οι λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, στους οποίους βασίζεται η απόφαση που τον αφορά, γνωστοποιούνται στον ενδιαφερόμενο, εκτός αν λόγοι ασφάλειας της Δημοκρατίας δεν το επιτρέπουν.

Προσφυγή

70. Η απόφαση άρνησης εισόδου, άρνησης χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής ή απέλασης από τη Δημοκρατία, υπόκειται στο ένδικο μέσο της προσφυγής.

Ειδική διαδικασία

71.-(1) Η απόφαση άρνησης ανανέωσης της άδειας διαμονής ή απέλασης από τη Δημοκρατία του κατόχου άδειας διαμονής λαμβάνεται, εκτός επειγουσών περιπτώσεων, από την αρμόδια αρχή με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να εμφανισθεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ενώπιον του Υπουργού και να ακουστεί ως προς τους λόγους για την ανανέωση της άδειας διαμονής ή τη μη απέλασή του από τη Δημοκρατία:

Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Υπουργός εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο για να δώσει τη γνώμη του σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, το πρόσωπο αυτό δεν δύναται να είναι το ίδιο με αυτό που είχε αρμοδιότητα να λάβει την απόφαση άρνησης ανανέωσης της άδειας διαμονής ή απέλασης του ενδιαφερομένου από τη Δημοκρατία.

(2) Η απόφαση άρνησης χορήγησης της πρώτης άδειας διαμονής, καθώς και η απόφαση απέλασης πριν από την έκδοση της εν λόγω άδειας υποβάλλονται προς εξέταση, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, στον Υπουργό. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να παραστεί αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο ενώπιον του Υπουργού και να ακουστεί, εκτός αν λόγοι εθνικής ασφάλειας δεν το επιτρέπουν.

Χρονική ισχύς της απέλασης

71Α.-(1) Πρόσωπο που έχει απελαθεί από τη Δημοκρατία για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας δύναται να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να του επιτραπεί η είσοδος στη Δημοκρατία.

(2) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου υποβάλλετε στην αρμόδια αρχή εντός εύλογης υπό τις περιστάσεις προθεσμίας μετά την πάροδο διετίας από την έκδοση της απόφασης περί απέλασης, υποβάλλοντας στοιχεία και/ή τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν την ουσιώδη μεταβολή των περιστάσεων που είχαν δικαιολογήσει την απόφαση περί απέλασης.

(3) Η αρμόδια αρχή οφείλει να αποφανθεί επί της νέας αίτησης εντός τριών μηνών από την υποβολή της.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 69, η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί την απόφασή της στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο.

(5) Ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κανένα δικαίωμα εισόδου στη Δημοκρατία ενόσω εξετάζεται ή αίτησή του.