ΜΕΡΟΣ VΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ ΒΑΣΕΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Δικαίωμα διαμονής

54.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία έχει κάθε υπήκοος κράτους μέλους, ο οποίος δεν έχει αυτό το δικαίωμα βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου.

(2) Δικαίωμα να εγκατασταθούν στη Δημοκρατία με τον κάτοχο του δικαιώματος διαμονής έχουν, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια τους, τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) Ο/η σύζυγος και οι εξαρτώμενοι από αυτόν/αυτήν κατιόντες τους·

(β) οι εξαρτώμενοι ανιόντες του/της και του/της συζύγου του.

Δικαίωμα μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας σε μέλη οικογένειας

55. Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 54, έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τα μέλη της οικογένειας των εργαζομένων υπηκόων των κρατών μελών.

Είσoδος - έξοδος

56. Για την είσοδο στη Δημοκρατία και την έξοδο από αυτήν των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 54 εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6.

Άδεια διαμονής

57. Οι διατάξεις του άρθρου 37 σχετικά με την άδεια διαμονής έχουν εφαρμογή, κατ’ αναλογία, και για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 54.

Διατυπώσεις χορήγησης άδειας ή εγγράφου διαμονής

58.-(1) Οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 38, σχετικά με τις διατυπώσεις χορήγησης άδειας ή εγγράφου διαμονής έχουν εφαρμογή, κατ’ αναλογία, και για τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 54.

(2) Για τη χορήγηση της άδειας ή του εγγράφου διαμονής απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) Το ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, βάσει του οποίου ο ενδιαφερόμενος εισήλθε στη Δημοκρατία·

(β) αποδεικτικά στοιχεία ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη της οικογένειάς του, διαθέτουν ασφάλιση υγείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στη Δημοκρατία, καθώς και επαρκείς πόρους ώστε να μην επιβαρύνουν, κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας·

(γ) από τα μέλη της οικογένειας του δικαιούχου του δικαιώματος διαμονής, απαιτούνται, κατ’ αναλογία, τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 8.

Διάρκεια δικαιώματος διαμονής

59. Το δικαίωμα διαμονής υφίσταται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους που προβλέπει η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 58.

Τέλη άδειας και εγγράφων διαμονής

60. Για την έκδοση και την ανανέωση της άδειας και των εγγράφων διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, εφαρμόζονται, κατ’ αναλογία, τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 12.

Δευτερεύουσα κατοικία

61. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους δεν επηρεάζουν τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την απόκτηση δευτερεύουσας κατοικίας.

Αδικήματα και ποινές

62. Πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το παρόν Μέρος, που παραμένει στο έδαφος της Δημοκρατίας μετά την παρέλευση τριών μηνών από την είσοδό του στη Δημοκρατία χωρίς να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έκδοση άδειας διαμονής ή μετά τη λήξη ή τερματισμό της χορηγηθείσης σ΄ αυτό δυνάμει των άρθρων 57 και 58 άδειας διαμονής, είναι ένοχο αδικήματος, τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες.

Παρέκκλιση

63. Ο Υπουργός δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VIII να αποφασίσει την παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους αν, κατά την εύλογη κρίση του, το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.