MEΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμος του 2004.

Ερμηνεία.

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αγορά» σημαίνει την αγορά της Ευρωπαϊκής Κοινότητας·

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το οποίο ο παραγωγός ή ο διανομέας του έχει ήδη προμηθεύσει ή διαθέσει στους καταναλωτές·

«απόσυρση» σημαίνει κάθε μέτρο που στοχεύει να εμποδίσει τη διανομή, την έκθεση και την προσφορά επικίνδυνου προϊόντος στους καταναλωτές·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«ασφαλές προϊόν» σημαίνει κάθε προϊόν, το οποίο, υπό τις συνήθεις ή εύλογα προβλεπτές συνθήκες χρήσης, περιλαμβανομένης της διάρκειας χρήσης του και, όπου εφαρμόζεται, της θέσης του σε λειτουργία, της εγκατάστασης και των αναγκών συντήρησής του, δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε κίνδυνο ή μόνον ελάχιστους κινδύνους που συνυπάρχουν με τη χρήση του και οι οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί στο πλαίσιο ενός υψηλού βαθμού προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, λαμβανομένων ιδιαίτερα υπόψη των ακόλουθων στοιχείων -

(α)Των χαρακτηριστικών του προϊόντος και ιδίως της σύνθεσης, της συσκευασίας, των οδηγιών συναρμολόγησης και, όπου εφαρμόζεται, της εγκατάστασης και συντήρησής του,

(β)της επίδρασης που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα προϊόντα, στις περιπτώσεις που είναι εύλογα προβλεπτό ότι το προϊόν αυτό θα χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα προϊόντα,

(γ)της παρουσίασης του προϊόντος, της επισήμανσής του, των οποιωνδήποτε προειδοποιήσεων και οδηγιών χρήσης και διάθεσής του, καθώς και κάθε άλλης οδηγίας ή πληροφορίας σχετικής με το προϊόν,

(δ)των κατηγοριών των καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της χρησιμοποίησης του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωμένων·

«διανομέας» σημαίνει κάθε επαγγελματία στην αλυσίδα του εφοδιασμού, του οποίου η δραστηριότητα δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του προϊόντος.

«Δικαστήριο» σημαίνει Επαρχιακό Δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Εθνικός Φορέας Τυποποίησης» σημαίνει το αρμόδιο για την τυποποίηση πρόσωπο δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει κάθε μέλος της αρμόδιας αρχής που ασκεί, εκ μέρους της, τα καθήκοντα που ανατίθενται σε αυτήν δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«επικίνδυνο προϊόν» σημαίνει κάθε προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στον ορισμό του «ασφαλούς προϊόντος»:

Νοείται ότι, η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθμού ασφάλειας ή η δυνατότητα προμήθειας άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο κίνδυνο, δε συνιστά επαρκή λόγο για τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως «επικίνδυνου»·

«επιτήρηση της αγοράς» σημαίνει την παρακολούθηση της αγοράς από την αρμόδια αρχή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση σε αυτήν προϊόντων τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και Διατάγματα και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Νόμου, προς επιβολή της συμμόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«ευρωπαϊκό πρότυπο» σημαίνει πρότυπο, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, οι οποίοι ακολουθούν εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, του οποίου ο αριθμός αναφοράς δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)·

«καταναλωτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν ενεργεί μέσα στα πλαίσια της εμπορικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·

«κατευθυντήριες γραμμές» σημαίνει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαχείρηση του RAPEX που εκπονούνται από την Επιτροπή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15(3) της Οδηγίας 2001/95/ΕΚ

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρο της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία.

«μέσα μαζικής ενημέρωσης» σημαίνει εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση και περιλαμβάνει τις ανακοινώσεις που διενεργούνται από την αρμόδια αρχή μέσω του διαδικτύου·

«παραγωγός» σημαίνει -

(α)Τον κατασκευαστή του προϊόντος, όταν είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρουσιάζεται ως κατασκευαστής με την αναγραφή του ονόματός του, του εμπορικού του σήματος ή άλλου διακριτικού σήματος στο προϊόν ή το πρόσωπο που ανασκευάζει το προϊόν,

(β)τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, στις περιπτώσεις όπου ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ή, εάν δεν υπάρχει τέτοιος, τον εισαγωγέα του προϊόντος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα,

(γ)άλλους επαγγελματίες στην αλυσίδα του εφοδιασμού, εφόσον οι δραστηριότητες τους μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του προϊόντος.

«προϊόν» σημαίνει κάθε προϊόν που προορίζεται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται, κάτω από εύλογα προβλεπτές συνθήκες, να χρησιμοποιηθεί από τους καταναλωτές ακόμη και εάν δεν προορίζεται γι΄ αυτούς, και το οποίο παρέχεται ή διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, έναντι τιμήματος ή δωρεάν, είτε είναι καινούριο, είτε μεταχειρισμένο, είτε ανακαινισμένο και ανεξάρτητα αν παρέχεται στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών:

Νοείται ότι ο ορισμός αυτός δεν περιλαμβάνει τα μεταχειρισμένα προϊόντα που διατίθενται ως αντίκες ή ως προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν ή να ανακαινιστούν πριν από τη χρήση τους, εφόσον ο προμηθευτής ενημερώνει σαφώς το πρόσωπο στο οποίο προμηθεύει το προϊόν για το σκοπό αυτό·

«RAPEX» σημαίνει το δίκτυο ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για επικίνδυνα προϊόντα (Rapid Exchange Information System), οι λεπτομέρειες εφαρμογής του οποίου παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ.

«σοβαρός κίνδυνος» σημαίνει κάθε σοβαρό κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων που δεν έχουν άμεσες επιπτώσεις, ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο, στις 2 Μαϊου 1992, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν αποτελεί κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

Πεδίο εφαρμογής

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε προϊόν, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2.

(2) Η κάθε μία από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται, στο βαθμό που δεν υπάρχουν στη Δημοκρατία ειδικές διατάξεις με τον ίδιο στόχο, επιβαλλόμενες από πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που διέπουν την ασφάλεια της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων.

(3) Όταν προϊόντα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας που επιβάλλονται από πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται μόνο για τις πτυχές, τους κινδύνους ή τις κατηγορίες των κινδύνων που δεν καλύπτονται από τις ειδικές αυτές απαιτήσεις.

(4) Ως αποτέλεσμα της αρχής που εκτίθεται στο εδάφιο (3):

(α)Οι ορισμοί «ασφαλές προϊόν» και «επικίνδυνο προϊόν» όπως καθορίζονται στο άρθρο 2, καθώς και τα άρθρα 5 και 6, δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (3), σε ό,τι αφορά τους κινδύνους ή τις κατηγορίες των κινδύνων που διέπονται από ειδική νομοθεσία. και

(β)τα άρθρα 5 μέχρι 46 εφαρμόζονται στα προϊόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (3), εκτός αν υπάρχουν ειδικές διατάξεις με τον ίδιο στόχο που να διέπουν τις πτυχές που καλύπτονται από τα άρθρα αυτά.

Σκοπός του Νόμου

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή.