ΜΕΡΟΣ VII ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για υποβολή εκθέσεων

35. Η αρμόδια αρχή ετοιμάζει και υποβάλλει στην Επιτροπή και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού τις ακόλουθες εκθέσεις:

(α) Έκθεση, έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους, σχετικά με τα εθνικά δεδομένα ποιότητας καυσίμων για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος χρησιμοποιώντας τον κοινό μορφότυπο που καθορίζει η Επιτροπή, η οποία επιπροσθέτως περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(i) Τον συνολικό όγκο των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ που διατέθηκαν στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας·

(ii) τον όγκο των καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg· και

(iii) τη διαθεσιμότητα ετησίως σε κατάλληλη γεωγραφική ισοκατανομή των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο 10 mg/kg, τα οποία διατίθενται στην αγορά στην επικράτεια της Δημοκρατίας·

(β) έκθεση έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, η οποία περιλαμβάνει στοιχεία για όλα τα καύσιμα και την ενέργεια που διατέθηκαν στην αγορά εντός της Δημοκρατίας, παρέχοντας τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτού, καθώς και για κάθε καύσιμο και ενέργεια τα ακόλουθα στοιχεία συνολικά:

(i) Είδος καυσίμου ή ενέργειας·

(ii) όγκος ή ποσότητα καυσίμου ή ηλεκτρισμός·

(iii) ένταση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(iv) μείωση των εκπομπών κατά το πρώτο στάδιο (UERs):

Νοείται ότι, παρέχονται στοιχεία για κάθε βιοκαύσιμο σε περίπτωση που αναμιγνύονται διαφορετικά βιοκαύσιμα στα ορυκτά καύσιμα:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα στοιχεία που καθορίζονται στις πιο πάνω διατάξεις, αναφέρονται χωριστά για τα καύσιμα ή την ενέργεια που διατίθεται στην αγορά από προμηθευτές εντός της Δημοκρατίας·

(γ) έκθεση έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, σχετικά με την τήρηση των προτύπων για το θείο με βάση τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας, της ανάλυσης και των επιθεωρήσεων που διενεργούνται αναφορικά με-

(i) την περιεκτικότητα σε θείο του βαρέως μαζούτ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης, του ντίζελ πλοίων, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης πλοίων και των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιήθηκαν στην επικράτεια της Δημοκρατίας·

(ii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από πλοία περιλαμβανομένων και των επιβατηγών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης της Δημοκρατίας·

(iii) την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από κυπριακά πλοία περιλαμβανομένων και των επιβατηγών πλοίων, στα λιμάνια, στη χωρική θάλασσα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, στις περιοχές ελέγχου των εκπομπών SΟx και στις ζώνες ελέγχου ρύπανσης κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία·

η οποία καθορίζεται σε Διατάγματα του Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51·

(δ) έκθεση σε συγκεντρωτική μορφή σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 29, τις οποίες υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς και αφορούν το εθνικό καθεστώς και τα εθελοντικά καθεστώτα, προκειμένου να δημοσιευθούν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999.