ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΠΟΙΝΕΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Αδικήματα και ποινές

36.-(1) Πρόσωπο το οποίο αυτοπροσώπως ή διά υπαλλήλου του ή άλλου εκπροσώπου του-

(α) προβαίνει στην εμπορία και/ή χρήση καυσίμων, των οποίων οι προδιαγραφές δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές που καθορίζονται με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51:

Νοείται ότι, η χρήση καυσίμων τα οποία καταναλωτής προμηθεύεται από πρατήριο λιανικής πώλησης καυσίμων, χωρίς να προβεί σε αλλοίωση της ποιότητάς τους, δεν αποτελεί αδίκημα·

(β) παρακωλύει ή παρεμποδίζει Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων, ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8, στην άσκηση των καθηκόντων του·

(γ) παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαίτηση που επιβάλλεται σε αυτό από οποιονδήποτε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή Επιθεωρητή Πλοίων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

(δ) παραλείπει να παράσχει σε Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων οποιανδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία που εύλογα ζητά ο Εντεταλμένος Επιθεωρητής ή/και Επιθεωρητής Πλοίων για τον σκοπό ενάσκησης των εξουσιών του με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8·

(ε) προβαίνει σε αναληθή ή παραπλανητική δήλωση προς Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων·

(στ) παρεμποδίζει άλλο πρόσωπο να απαντήσει σε ερώτηση η οποία υποβάλλεται σε αυτό από Εντεταλμένο Επιθεωρητή ή/και Επιθεωρητή Πλοίων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου (ι) του εδαφίου (1) του άρθρου 8·

(ζ) παραλείπει να συμμορφωθεί με ειδοποίηση απαγόρευσης ή ειδοποίηση παράτασης της σφράγισης που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 10·

(η) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (8) του άρθρου 10·

(θ) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία όσον αφορά τις υποχρεώσεις του σχετικά με την παρακολούθηση και υποβολή δεδομένων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κύκλου ζωής ανά μονάδα ενέργειας από τα παρεχόμενα καύσιμα και ενέργεια και το ποσοστό μείωσης των εκπομπών που επιτεύχθηκε∙

(ι) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσής του για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές∙

(ια) αμελεί να παράσχει ή παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ιβ) αμελεί να καταχωρίζει ή καταχωρίζει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων της Ένωσης ή/και στην εθνική βάση δεδομένων όσον αφορά την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ιγ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του ως τοπικού προμηθευτή καυσίμων πλοίων·

(ιδ) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις απαγορευτικές ή επιτακτικές διατάξεις οποιωνδήποτε Κανονισμών ή Διαταγμάτων, τα οποία εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 49 ή 51, αντίστοιχα·

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει του εδαφίου (1) αποτελεί υπεράσπιση-

(α) για τον ιδιοκτήτη μηχανοκίνητου οχήματος από ντεπόζιτο του οποίου λήφθηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, το ότι δεν γνώριζε την ποιότητα του εν λόγω πετρελαιοειδούς ή καυσίμου,

(β) για τον πρατηριούχο ο οποίος προμηθεύτηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο από προμηθεύτρια εταιρεία, το ότι δεν γνώριζε ότι διέθετε στην αγορά εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο.

(3) Δικαστήριο το οποίο εκδικάζει αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δύναται να εκδίδει οποιοδήποτε ενδιάμεσο ή τελικό Διάταγμα που είναι απαγορευτικό, αποτρεπτικό, προστακτικό ή ανασταλτικό, με σκοπό τον τερματισμό, την αναστολή ή τη μη επανάληψη της ενέργειας ή της παράλειψης που συνιστά το αδίκημα.

(4) Σε περίπτωση που πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (3) παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτό, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διοικητικό πρόστιμο για εκτός προδιαγραφών καύσιμο σε αποθήκες εκτός της αποθήκης καυσίμων πλοίων επί των πλοίων

37.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 36, εφόσον διαπιστώνεται ότι οι προδιαγραφές καυσίμου σε οποιαδήποτε αποθήκη, πλην της αποθήκης καυσίμων πλοίων επί των πλοίων, δεν συνάδουν με τις εκάστοτε καθοριζόμενες για το εν λόγω καύσιμο, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους έως εκατό χιλιάδων ευρώ (€100.000), αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να εκδίδει εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της αποθήκης στην οποία εντοπίστηκε εκτός προδιαγραφών πετρελαιοειδές ή καύσιμο, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της αποθήκης την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση.

(5) Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της αποθήκης, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή, καταβάλλει στο Υπουργείο το διοικητικό πρόστιμο.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της επιβολής διοικητικού προστίμου για αποθήκες

38.-(1) Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής της αποθήκης έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Κατά την εκδίκαση της ιεραρχικής προσφυγής, ο Υπουργός δύναται να-

(α) ζητά από τον προσφεύγοντα να προσκομίσει σε τακτή προθεσμία αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την ακρίβεια των πραγματικών ισχυρισμών που αναφέρονται στην ιεραρχική προσφυγή, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης υπόθεσης, και

(β) θεωρεί ανακριβείς τους πραγματικούς ισχυρισμούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που ζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) δεν προσκομιστούν έγκαιρα ή θεωρηθούν ανεπαρκή από τον Υπουργό.

(4)(α) Ο Υπουργός εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται δυνάμει του εδαφίου (1) και δύναται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, να ακούσει ή με άλλο τρόπο να παράσχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(5) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, εάν παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Διοικητικό πρόστιμο για χρήση εκτός προδιαγραφών καυσίμων πλοίων

39.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 36, εφόσον διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούνται από πλοίο καύσιμα πλοίων για καύση των οποίων η περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει την εκάστοτε καθοριζόμενη από Διάταγμα το οποίο εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, ανάλογα με τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της παράβασης, ύψους έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ (€200.000), όπως καθορίζεται στο Παράρτημα VI, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, δύναται να εκδίδει εγκύκλιο με την οποία καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του διοικητικού προστίμου που επιβάλλει, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ενέργειας και του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (5), το διοικητικό πρόστιμο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(5) Ο Αρχιεπιθεωρητής κοινοποιεί στον έχοντα την εκμετάλλευση του πλοίου ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφαση και δεν επιτρέπει άρση της απαγόρευσης απόπλου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 12, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο στο Υπουργείο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό προς όφελος του Υπουργείου, με όρους που ικανοποιούν τον Αρχιεπιθεωρητή.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της απαγόρευσης απόπλου και επιβολής διοικητικού προστίμου

40.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση του πλοίου ή ο πλοίαρχος έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής-

(α) ενώπιον του Υφυπουργού Ναυτιλίας κατά της απόφασης απαγόρευσης απόπλου·

(β) ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου·

εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3)(α) Ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ανάλογα με την περίπτωση, εξετάζει αμέσως κάθε προσφυγή που ασκείται ενώπιόν του δυνάμει του εν λόγω εδαφίου, και δύναται σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, να ακούσει ή με άλλον τρόπο να παράσχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών, ενώ ο Υφυπουργός Ναυτιλίας αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου ή Υφυπουργείου του, αντίστοιχα, να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(4) Ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός Ναυτιλίας δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Σε περίπτωση ακύρωσης ή τροποποίησης απόφασης απαγόρευσης απόπλου, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 30 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή του διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή δυνάμει του εδαφίου (1), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών

41.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι προμηθευτής, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους δεν έχει μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως καθορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 17, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει σε αυτό διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3).

(2) Για κάθε τόνο CO2eq που εκπέμφθηκε και είχε ως αποτέλεσμα τη μη επίτευξη του στόχου μείωσης, επιβάλλεται πρόστιμο, λαμβάνοντας υπόψη τον πραγματικό βαθμό επίτευξης μείωσης των εκπομπών (%) και την ποσότητα εκπομπών tCO2eq η οποία υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν στην επίτευξη της υποχρεωτικής μείωσης των εκπομπών κατά έξι τοις εκατό (6%) ως ακολούθως:

(α) Για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση των εκπομπών έως τρία τοις εκατό (3%), επιβάλλεται πρόστιμο €100/ tCO2eq και

(β) για κάθε τόνο CO2eq που υπερβαίνει τις εκπομπές που αντιστοιχούν σε μείωση των εκπομπών μεγαλύτερη του από τρία τοις εκατό (3%) και μικρότερη από έξι τοις εκατό (6%), επιβάλλεται πρόστιμο €50/ tCO2eg.

(3) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται επί της υπέρβασης, ήτοι της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόνων CO2eq που εκπέμφθηκαν και αντιστοιχούν στην ποσότητα ενέργειας των καυσίμων που διέθεσε ο εν λόγω προμηθευτής στην αγορά και των τόνων CO2eq που θα εκπέμπονταν για την ίδια ποσότητα ενέργειας καυσίμων σε περίπτωση επίτευξης του στόχου μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με την ακόλουθη μεθοδολογία:

tCO2eq υπερβ = tCO2eq πραγμ - tCO2eq στοχ.

και

tCO2eq στοχ = 88,46 g CO2eq/MJ x 106 t/g x Ε (MJ)

όπου:

tCO2eq υπερβ είναι η διαφορά μεταξύ των τόνων CO2eq που εκπέμφθηκαν σε ένα έτος και των τόνων CO2eq που θα εκπέμπονταν, εάν επιτυγχανόταν ο στόχος μείωσης·

tCO2eq πραγμ είναι οι τόνοι CO2eq που ο προμηθευτής υπολόγισε ότι εκπέμφθηκαν από τα καύσιμα που διέθεσε για ένα έτος στην αγορά, σύμφωνα με τη μέθοδο υπολογισμού της έντασης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον κύκλο ζωής των καυσίμων και της ενέργειας, όπως καθορίζεται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού·

tCO2eq στοχ είναι οι τόνοι CO2eq που θα εκπέμπονταν εάν η ένταση των εκπομπών μειωθεί κατά έξι τοις εκατό (6%) σε σύγκριση με το βασικό πρότυπο καυσίμου, δηλαδή εάν επιτευχθεί ο στόχος των 88,46 g CO2eq/MJ·

Ε είναι η συνολική ενέργεια σε MJ των καυσίμων που διέθεσε ο προμηθευτής σε έναν χρόνο στην αγορά.

(4) Το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

Διοικητικό πρόστιμο για μη επίτευξη υποχρέωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών

42.-(1) Εφόσον διαπιστώνεται ότι προμηθευτής καυσίμων στον οποίο o Υπουργός καθόρισε υποχρέωση για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20, με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους δεν πέτυχε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών που ανατέθηκε, ο Αρχιεπιθεωρητής επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στα εδάφια (2) και (3).

(2) Για ποσότητα αμιγούς βιοκαυσίμου, προηγμένων βιοκαυσίμων, βιοαερίου για τις μεταφορές, αμιγούς ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στον τομέα των μεταφορών ή άθροισμα αυτών που αντιστοιχεί σε ενεργειακό περιεχόμενο ίσο με ένα Giga Joules (1 GJ) και το οποίο δεν διατέθηκε στην αγορά για επίτευξη της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμων πηγών στον τομέα των μεταφορών, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με €60/GJ:

Νοείται ότι, μία Mega Watthour (1 MWh) ισούται με 3,6 GJ.

(3) Για σκοπούς υπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), το ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων βιοκαυσίμων, προηγμένων βιοκαυσίμων, βιοαερίου για τις μεταφορές, της βενζίνης και του ντίζελ είναι αυτά που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 και το ενεργειακό περιεχόμενο των καυσίμων κίνησης που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 προσδιορίζεται με το αντίστοιχο πρότυπο ESO για τον προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης των καυσίμων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί πρότυπο ESO για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το σχετικό πρότυπο ISO.

(4) Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του επιβάλλει το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

Δυνατότητα Αρχιεπιθεωρητή για υπολογισμό επίτευξης στόχων για σκοπούς επιβολής προστίμου

43.-(1) Σε περίπτωση που ο προμηθευτής καυσίμων δεν υποβάλει τα ζητούμενα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 17 και 18, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να ζητήσει από τον Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων να τον πληροφορήσει για τις ποσότητες καυσίμων που ο προμηθευτής έθεσε σε ανάλωση καθ’ όλο το προηγούμενο έτος.

(2) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται, με βάση τα στοιχεία που του κοινοποίησε ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων, καθώς και άλλα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που του κοινοποίησε ο προμηθευτής καυσίμων, να υπολογίσει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που ο εν λόγω προμηθευτής πέτυχε και σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής δεν πέτυχε τον στόχο μείωσης των εκπομπών που καθορίζεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 17, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 41.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται με βάση τα στοιχεία που του κοινοποίησε ο Διευθυντής του Τμήματος Τελωνείων και άλλα διαθέσιμα σχετικά στοιχεία που του κοινοποίησε ο προμηθευτής καυσίμων, να υπολογίσει το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών που ο εν λόγω προμηθευτής πέτυχε και σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο προμηθευτής καυσίμων δεν πέτυχε το ποσοστό χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα των μεταφορών το οποίο του ανατέθηκε δυνάμει του άρθρου 20, δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 42.

(4) Το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου του κάθε έτους, ο Αρχιεπιθεωρητής, με αιτιολογημένη απόφασή του, επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο, αφού ακούσει ή παράσχει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί, προφορικά ή/και γραπτά.

(5) Ο προμηθευτής καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που του κοινοποιείται η απόφαση του Αρχιεπιθεωρητή.

Ιεραρχική προσφυγή εναντίον της επιβολής διοικητικού προστίμου για μη επίτευξη των στόχων των μεταφορών

44.-(1) Ο προμηθευτής έχει δικαίωμα άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά της απόφασης επιβολής διοικητικού προστίμου από τον Αρχιεπιθεωρητή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και 43, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του.

(2)(α) Ο Υπουργός εξετάζει κάθε προσφυγή που ασκείται για να διαπιστώσει κατά πόσο προκύπτει λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου ή δεν λήφθηκαν υπόψη όλα τα στοιχεία κατά τον υπολογισμό του ύψους του, και, εάν σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση ήθελε κρίνει αυτό αναγκαίο ή σκόπιμο, ακούει ή με άλλο τρόπο παρέχει την ευκαιρία στον προσφεύγοντα να υποστηρίξει τους λόγους, στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός αποφασίζει για κάθε προσφυγή το ταχύτερο εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της και κοινοποιεί αμέσως την απόφασή του στον προσφεύγοντα:

Νοείται ότι, ο Υπουργός δύναται να αναθέσει σε λειτουργό του Υπουργείου του να εξετάσει ορισμένα θέματα που προβάλλονται στην προσφυγή και να υποβάλει σε αυτόν το πόρισμα της εξέτασης αυτής, προτού ο Υπουργός εκδώσει την απόφασή του για την προσφυγή.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση, μόνο εάν διαπιστώσει λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου, οπότε τροποποιεί ανάλογα το ύψος του προστίμου και, σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί λάθος στον υπολογισμό του διοικητικού προστίμου, ο Υπουργός επικυρώνει την προσβληθείσα απόφαση.

Είσπραξη διοικητικών προστίμων

45.-(1) Το επιβληθέν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 37, 41, 42 και 43 διοικητικό πρόστιμο καθίσταται άμεσα πληρωτέο και η διαδικασία είσπραξης του δεν αναστέλλεται λόγω της ενδεχόμενης άσκησης ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού ούτε λόγω καταχώρισης προσφυγής στο Διοικητικό Δικαστήριο ή καταχώρισης έφεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση τελεσίδικης επιτυχίας της ιεραρχικής προσφυγής ή της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή της Έφεσης ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανάλογα με την περίπτωση, ο φερόμενος ως παραβάτης δικαιούται την άμεση επιστροφή του καταβληθέντος ή μέρους αυτού, ανάλογα με την απόφαση, διοικητικού προστίμου από τον Αρχιεπιθεωρητή.

(2) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης προσώπου στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, να το καταβάλει στο Υπουργείο, ο Αρχιεπιθεωρητής λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(3) Η διαδικασία είσπραξης προστίμου δεν αναστέλλεται από οποιαδήποτε παράλληλη διαδικασία η οποία εγείρεται από ή κατά της αρμόδιας αρχής και/ή του Αρχιεπιθεωρητή και/ή του Υπουργού.

Ευθύνη αξιωματούχων υπαλλήλων και λοιπών νομικών προσώπων

46.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία αδίκημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου και αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, συνενοχή, έγκριση ή ανοχή ή έχει διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αμέλεια συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, τόσο το νομικό πρόσωπο όσο και το φυσικό αυτό πρόσωπο είναι ένοχα του προαναφερθέντος αδικήματος.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποθέσεις εταιρείας διευθύνονται από μέλος της, το εδάφιο (1) εφαρμόζεται σε σχέση με τις πράξεις ή παραλείψεις του μέλους αυτού που σχετίζονται με τις διευθυντικές του ενέργειες, κατά τον ίδιο τρόπο ως εάν ήταν διευθύνων σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας.

Υποχρέωση προς εχεμύθεια

47.-(1) Ο Υπουργός, ο Αρχιεπιθεωρητής, ο αναπληρωτής Αρχιεπιθεωρητής, οι Εντεταλμένοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές Πλοίων και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ασκεί οποιαδήποτε αρμοδιότητα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τις πρόνοιες των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 49, ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και έχει καθήκον να προστατεύει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία ή πληροφορίες:

Νοείται ότι, η υποχρέωση προς εχεμύθεια δεν ισχύει-

(α) όταν παρέχεται η έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση, λειτουργία, συντήρηση ή φύλαξη αποθήκης·

(β) έναντι Δικαστηρίου της Δημοκρατίας·

(γ) έναντι Ερευνητικής Επιτροπής που διορίσθηκε και ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου·

(δ) έναντι ποινικού ανακριτή ο οποίος διεξάγει ανάκριση με βάση τις διατάξεις του άρθρου 4 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου· και

(ε) έναντι της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης δυνάμει των διατάξεων του περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμου.

Επίδοση ειδοποιήσεων

48.-(1) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, η επίδοση ειδοποίησης απαγόρευσης, ειδοποίησης επαναλειτουργίας ή ειδοποίησης παράτασης της σφράγισης πραγματοποιείται από Εντεταλμένο Επιθεωρητή είτε στο ίδιο προσωπικά ή με παράδοση αυτής σε ενήλικο πρόσωπο που διαμένει με αυτό ή σε υπεύθυνο πρόσωπο του μέρους όπου αυτό διαμένει ή του μέρους όπου αυτό εργάζεται ή απασχολείται ή/και αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(2) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η επίδοση των ειδοποιήσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πραγματοποιείται με παράδοση ή αποστολή αυτής, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην έδρα του στη Δημοκρατία-

(α) στον διευθυντή· ή

(β) στον γραμματέα· ή

(γ) στον κύριο αντιπρόσωπό του· ή

(δ) σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει τον έλεγχο των εργασιών του κατά τον χρόνο επίδοσης.