ΜΕΡΟΣ VI ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας

26.-(1) Η ενέργεια από τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (ε), μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9)-

(α) για τη συνεισφορά στον στόχο της Ένωσης και του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας της Δημοκρατίας που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου·

(β) για την αξιολόγηση της τήρησης της υποχρέωσης χρήσης ανανεώσιμης ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και της υποχρέωσης που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 20·

(γ) για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για χρηματοδοτική υποστήριξη για την κατανάλωση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας∙

(δ) για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 17 όσον αφορά τα βιοκαύσιμα∙

(ε) για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 19 όσον αφορά τα βιοκαύσιμα.

(2) (α) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για να λαμβάνονται υπόψη τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας που παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα, πλην των υπολειμμάτων υδατοκαλλιεργειών και αλιείας, των γεωργικών και των δασικών υπολειμμάτων, απαιτείται να τηρούν μόνο τα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο εδάφιο (9):

Νοείται ότι, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και στα απόβλητα και τα υπολείμματα που μεταποιούνται πρώτα σε προϊόν πριν από την περαιτέρω μεταποίησή τους σε βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας.

(β) Η ηλεκτρική ενέργεια, η θέρμανση και η ψύξη που παράγονται από αστικά στερεά απόβλητα δεν υπόκεινται στα κριτήρια μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που ορίζονται στο εδάφιο (9).

(γ) Τα καύσιμα βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στα εδάφια (3) έως (9), σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης ή καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από είκοσι μεγαβάτ (20 MW), για την περίπτωση των στερεών καυσίμων βιομάζας και με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ ίση ή μεγαλύτερη από δύο μεγαβάτ (2 MW) για την περίπτωση των αέριων καυσίμων βιομάζας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να αποφασίσει την εφαρμογή των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε εγκαταστάσεις με μικρότερη από την πιο πάνω αναφερόμενη συνολική ονομαστική θερμική ισχύ.

(δ) Τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τη γεωγραφική προέλευση της βιομάζας.

(3) Τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας τα οποία παράγονται από απόβλητα και υπολείμματα γεωργικών εκτάσεων, εξαιρουμένων των δασών, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) μόνο όπου οι οικονομικοί φορείς ή οι εθνικές αρχές έχουν θεσπίσει σχέδια παρακολούθησης ή διαχείρισης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων στην ποιότητα του εδάφους και του εδαφικού άνθρακα και οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παρακολούθησης και διαχείρισης των επιπτώσεων αυτών υποβάλλονται, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 29.

(4) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη με υψηλή αξία βιοποικιλότητας, ήτοι από εδάφη που είχαν έναν από τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς τον Ιανουάριο του έτους 2008 ή μετέπειτα, ανεξαρτήτως εάν τα εδάφη αυτά εξακολουθούν να έχουν αυτόν τον χαρακτηρισμό:

(α) Πρωτογενή δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις, ήτοι δάση και άλλες δασώδεις εκτάσεις γηγενών ειδών, εφόσον δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ανθρώπινης δραστηριότητας και δεν έχουν διαταραχθεί σημαντικά οι οικολογικές διεργασίες·

(β) δάση και άλλες δασικές εκτάσεις μεγάλης βιοποικιλότητας οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση ή έχουν χαρακτηριστεί ως εκτάσεις μεγάλης βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(γ) περιοχές που ορίστηκαν-

(i) εκ του νόμου ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης∙ ή

(ii) για την προστασία σπάνιων, απειλούμενων ή υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων ή ειδών, που αναγνωρίζονται από διεθνείς συμφωνίες ή περιλαμβάνονται σε καταλόγους που καταρτίζονται από διακυβερνητικούς οργανισμούς ή τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης, με την επιφύλαξη της αναγνώρισής τους σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 30 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001,

εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η παραγωγή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(δ) λειμώνες μεγάλης βιοποικιλότητας με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα (1) εκτάριο που είναι-

(i) φυσικός λειμώνας, ο οποίος θα παραμείνει λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος διατηρεί τη σύνθεση των φυσικών ειδών και τα οικολογικά χαρακτηριστικά και διεργασίες∙ ή

(ii) μη φυσικός λειμώνας, ο οποίος θα παύσει να είναι λειμώνας ελλείψει ανθρώπινων δραστηριοτήτων και ο οποίος παρουσιάζει μεγάλο πλούτο ειδών και καμία υποβάθμιση και έχει χαρακτηριστεί ως μεγάλης βιοποικιλότητας από τη σχετική αρμόδια αρχή, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκομιδή πρώτων υλών είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του χαρακτηρισμού τους ως λειμώνα μεγάλης βιοποικιλότητας.

(5) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες προερχόμενες από εδάφη υψηλών αποθεμάτων άνθρακα, ήτοι από εδάφη που είχαν τον Ιανουάριο του έτους 2008 και δεν έχουν πλέον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

(α) Υγροβιότοποι, ήτοι εκτάσεις καλυπτόμενες ή κορεσμένες από νερό μόνιμα ή για σημαντικό μέρος του έτους·

(β) συνεχώς δασωμένες περιοχές, ήτοι εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα εκτάριο, με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση που καλύπτει πέρα από τριάντα τοις εκατό (30%), ή με δένδρα ικανά να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά·

(γ) εκτάσεις με επιφάνεια μεγαλύτερη από ένα εκτάριο με δένδρα ύψους άνω των πέντε (5) μέτρων και με συγκόμωση που καλύπτει μεταξύ δέκα τοις εκατό (10%) και τριάντα τοις εκατό (30%), ή με δένδρα ικανά να φθάσουν, επιτόπου, τα όρια αυτά, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι τα αποθέματα άνθρακα της περιοχής πριν και μετά τη μετατροπή είναι τέτοια που, όταν εφαρμοστεί η μεθοδολογία για τον υπολογισμό της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από βιοκαύσιμα και βιορευστά που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51, πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (9):

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που κατά τον χρόνο λήψης των πρώτων υλών το έδαφος είχε τον ίδιο χαρακτηρισμό με εκείνο που είχε τον Ιανουάριο του έτους 2008.

(6) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από γεωργική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν παράγονται από πρώτες ύλες που προέρχονται από εδάφη που ήταν τυρφώνες τον Ιανουάριο του έτους 2008, εκτός εάν παρασχεθούν στοιχεία ότι η καλλιέργεια και η συγκομιδή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης δεν συνεπάγεται την αποστράγγιση προηγουμένως μη αποστραγγισμένου εδάφους.

(7) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος χρήσης δασικής βιομάζας προερχόμενη από μη αειφόρο παραγωγή:

(α) Η χώρα συγκομιδής της δασικής βιομάζας έχει νομοθεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο που εφαρμόζεται στον τομέα της συγκομιδής, καθώς και συστήματα παρα-κολούθησης και επιβολής, ώστε να διασφαλίζεται-

(i) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής·

(ii) η αναγέννηση των δασών στις περιοχές συγκομιδής·

(iii) ότι οι περιοχές που ορίζονται από τους διεθνείς ή εθνικούς νόμους ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης, περιλαμβανομένων των υγροβιότοπων και των τυρφώνων, προστατεύονται·

(iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων· και

(v) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι διαθέσιμα, τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον υπάρχουν συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται-

(i) η νομιμότητα των δραστηριοτήτων συγκομιδής·

(ii) η αναγέννηση των δασών στις περιοχές συγκομιδής·

(iii) ότι οι περιοχές που ορίζονται από τους διεθνείς ή εθνικούς νόμους ή από τη σχετική αρμόδια αρχή για σκοπούς προστασίας της φύσης, περιλαμβανομένων των υγροβιότοπων και των τυρφώνων, προστατεύονται, εκτός εάν υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η συγκομιδή των εν λόγω πρώτων υλών δεν θίγει αυτούς τους σκοπούς προστασίας της φύσης·

(iv) ότι η συγκομιδή εκτελείται με γνώμονα τη διατήρηση της ποιότητας του εδάφους και της βιοποικιλότητας με στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων και

(v) ότι η συγκομιδή διατηρεί ή βελτιώνει τη μακροπρόθεσμη παραγωγική ικανότητα του δάσους.

(8) Τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα και λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) συμμορφώνονται με τα ακόλουθα κριτήρια ως προς τη χρήση γης, την αλλαγή στη χρήση γης και τη δασοκομία (land-use, land-use change and forestry - LULUCF):

(α) Η χώρα ή ο οργανισμός περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης από τον οποίο προέρχεται η δασική βιομάζα είναι συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας του Παρισιού και-

(i) έχει υποβάλει εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC) στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), καλύπτοντας τις εκπομπές και τις απορροφήσεις από τη γεωργία, τη δασοκομία και τη χρήση γης η οποία διασφαλίζει ότι οι μεταβολές του αποθέματος άνθρακα που συνδέονται με τη συγκομιδή βιομάζας προσμετρούνται στη δέσμευση της χώρας να μειώσει ή να περιορίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως καθορίζεται στην εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (NDC)· ή

(ii) υπάρχει σε ισχύ νομοθεσία σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συμφωνίας του Παρισιού, που εφαρμόζεται στην περιοχή της συγκομιδής, για να διατηρεί και να ενισχύει τα αποθέματα άνθρακα και τις καταβόθρες διοξειδίου του άνθρακα, και παρέχει στοιχεία ότι οι αναφερόμενες εκπομπές στον τομέα LULUCF δεν υπερβαίνουν τις απορροφήσεις·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία τα αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν είναι διαθέσιμα, τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας που παράγονται από δασική βιομάζα λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1), εφόσον εφαρμόζονται συστήματα διαχείρισης σε επίπεδο δασικής περιοχής εφοδιασμού, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα επίπεδα των αποθεμάτων άνθρακα και των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα στο δάσος διατηρούνται ή ενισχύονται σε βάθος χρόνου.

(9)(α) Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1)-

(i) τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία στις ή πριν από την 5η Οκτωβρίου 2015·

(ii) τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τέθηκαν σε λειτουργία από την 6η Οκτωβρίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

(iii) τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) για τα βιοκαύσιμα, το βιοαέριο που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και τα βιορευστά που παράγονται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021·

(iv) τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης που παράγονται από καύσιμα βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 και ογδόντα τοις εκατό (80%) για εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2026:

Νοείται ότι, μία εγκατάσταση θεωρείται ότι είναι σε λειτουργία μόλις αρχίσει η φυσική παραγωγή βιοκαυσίμων, βιοαερίου που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών και βιορευστών και η φυσική παραγωγή θέρμανσης και ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας από καύσιμα βιομάζας.

(β) Η μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που επιτυγχάνεται με τη χρήση βιοκαυσίμων, βιοαερίου που καταναλώνεται στον τομέα των μεταφορών, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται σε Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(10)(α) Η ηλεκτρική ενέργεια από καύσιμα βιομάζας λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), μόνο εφόσον πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες απαιτήσεις:

(i) Παράγεται σε εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μικρότερη από πενήντα μεγαβάτ (50 MW)·

(ii) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ από πενήντα μεγαβάτ (50 MW) έως εκατό μεγαβάτ (100 MW), παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής που πληρούν τα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (BAT-AEEL), όπως ορίζονται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1442 της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 2017, για τον καθορισμό των συμπερασμάτων για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές (ΒΔΤ) βάσει της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) όσον αφορά μεγάλες μονάδες καύσης·

(iii) για εγκαταστάσεις με συνολική ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από εκατό μεγαβάτ (100 MW), παράγεται με την εφαρμογή τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης ή για εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής που επιτυγχάνουν καθαρή ηλεκτρική απόδοση τουλάχιστον τριάντα έξι τοις εκατό (36%)·

(iv) παράγεται με την εφαρμογή δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 από βιομάζα.

(β) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), οι εγκαταστάσεις αποκλειστικής ηλεκτροπαραγωγής λαμβάνονται υπόψη μόνο σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ως κύριο καύσιμο και μόνο εάν δεν υπάρχουν οικονομικά αποδοτικές δυνατότητες για την εφαρμογή της τεχνολογίας συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενεργείται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 14Α του περί Προώθησης της Ενεργειακής Απόδοσης στη Θέρμανση και Ψύξη και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμου.

(γ)(i) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που τίθενται σε λειτουργία ή μετατρέπονται για χρήση καυσίμων βιομάζας μετά την 25η Δεκεμβρίου 2021.

(ii) Για τους σκοπούς της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων στήριξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου που εγκρίνονται έως την 25η Δεκεμβρίου 2021.

(δ) Ο Υπουργός δύναται με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να καθορίζει την εφαρμογή υψηλότερων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (α) σε εγκαταστάσεις με μικρότερη ονομαστική θερμική ισχύ.

(ε) Η παράγραφος (α) δεν εφαρμόζεται για την ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις που αποτελούν αντικείμενο ειδικής κοινοποίησης στην Επιτροπή από την αρμόδια αρχή βάσει δεόντως τεκμηριωμένης ύπαρξης κινδύνων για την ασφάλεια εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια.

(11) Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει πρόσθετα κριτήρια αειφορίας για τα καύσιμα βιομάζας.

Υποχρέωση αρμόδιας αρχής για τα κριτήρια αειφορίας

27. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 26 και με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 21, καθώς και της δημόσιας στήριξης που χορηγείται βάσει καθεστώτων στήριξης που εγκρίνονται πριν από τις 24 Δεκεμβρίου 2018, η αρμόδια αρχή δεν αρνείται να λαμβάνει υπόψη, επικαλούμενη άλλους λόγους αειφορίας, τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 26.

Επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίουμε εφαρμογή συστήματος ισοζυγίου μάζας

28.-(1) Σε περίπτωση που βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας ή άλλα καύσιμα που δύναται να συνυπολογισθούν ως ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22, λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 34 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου, στις διατάξεις του άρθρου 20 και του εδαφίου (1) του άρθρου 26, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και για τον σκοπό αυτό, η αρμόδια αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να χρησιμοποιούν ένα σύστημα ισοζυγίου μάζας, το οποίο-

(α) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών ή καυσίμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου να αναμειγνύονται μεταξύ άλλων σε περιέκτη, εγκατάσταση επεξεργασίας ή εφοδιασμού, υποδομή μεταφοράς και διανομής ή χώρο εγκαταστάσεων·

(β) επιτρέπει παρτίδες πρώτων υλών με διαφορετικό ενεργειακό περιεχόμενο να αναμειγνύονται για σκοπούς περαιτέρω επεξεργασίας, εφόσον το μέγεθος των παρτίδων προσαρμόζεται σύμφωνα με το ενεργειακό περιεχόμενό τους·

(γ) απαιτεί οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τα μεγέθη των παρτίδων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) να αποδίδονται και στο μείγμα· και

(δ) προβλέπει ότι το σύνολο όλων των παρτίδων που αποσύρονται από το μείγμα περιγράφεται ως έχον τα ίδια χαρακτηριστικά αειφορίας στις ίδιες ποσότητες με το σύνολο όλων των παρτίδων που προστίθενται στο μείγμα και απαιτεί το ισοζύγιο αυτό να επιτευχθεί στη διάρκεια κατάλληλου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, το σύστημα ισοζυγίου μάζας διασφαλίζει ότι κάθε παρτίδα υπολογίζεται μόνο μία φορά, είτε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είτε στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της θέρμανσης και ψύξης ή στην τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις μεταφορές για σκοπούς υπολογισμού της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμου και περιλαμβάνει πληροφορίες ως προς την παροχή ή μη στήριξης για την παραγωγή της παρτίδας αυτής και, αν παρέχεται στήριξη, το είδος του καθεστώτος στήριξης.

(2) Σε περίπτωση κατά την οποία μία παρτίδα υποβάλλεται σε επεξεργασία, οι πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της παρτίδας προσαρμόζονται και αποδίδονται στο παραγόμενο προϊόν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

(α) Σε περίπτωση κατά την οποία από την επεξεργασία μίας παρτίδας πρώτων υλών προκύπτει μόνο ένα προϊόν που προορίζεται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ή καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, το μέγεθος της παρτίδας και οι σχετικές ποσότητες που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προσαρμόζονται με την εφαρμογή συντελεστή μετατροπής που αντιπροσωπεύει την αναλογία μεταξύ της μάζας του προϊόντος που προορίζεται για τέτοια παραγωγή και τη μάζα των πρώτων υλών που εισέρχονται στη διαδικασία·

(β) σε περίπτωση κατά την οποία από την επεξεργασία μίας παρτίδας πρώτων υλών προκύπτουν περισσότερα από ένα προϊόντα που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας, υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές ή καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα, για κάθε προϊόν εφαρμόζεται ξεχωριστός συντελεστής μετατροπής και χρησιμοποιείται ξεχωριστό ισοζύγιο μάζας.

Θέσπιση εθνικού καθεστώτος τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

29.-(1) Θεσπίζεται εθνικό καθεστώς τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας.

(2) Το εθνικό καθεστώς απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή την τήρηση των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης από ανανεώσιμες πηγές και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20, την τήρηση των ορίων για τη συμμόρφωση των βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που καθορίζονται στα εδάφια (3) έως (9) του άρθρου 26 με-

(α) την υποβολή αξιόπιστων πληροφοριών που να αποδεικνύουν την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος, τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση των πληροφοριών∙

(β) την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου ανεξάρτητου ελέγχου των πληροφοριών που υποβάλλουν και να παρέχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη διενέργεια του ελέγχου αυτού:

Νοείται ότι, η επιθεώρηση επαληθεύει ότι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τους οικονομικούς φορείς είναι ακριβή, αξιόπιστα και δεν επιδέχονται απάτη, περιλαμβανομένης της επαλήθευσης που διασφαλίζει ότι τα υλικά δεν τροποποιούνται ούτε απορρίπτονται σκόπιμα, ώστε η παρτίδα ή μέρος αυτής να μετατραπεί ενδεχομένως σε απόβλητα ή υπολείμματα και αξιολογεί τη συχνότητα και τη μεθοδολογία των δειγματοληψιών και την ορθότητα των δεδομένων∙

(γ) για τη συμμόρφωση με την παράγραφο (α) του εδαφίου (7) και την παράγραφο (α) του εδαφίου (8) του άρθρου 26, με τη διενέργεια επιθεώρησης πρώτου ή δεύτερου βαθμού μέχρι το πρώτο σημείο συγκέντρωσης της δασικής βιομάζας·

(δ) την υποβολή κατάλληλων και σχετικών πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία του εδάφους, του νερού και του αέρα, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, την αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης νερού σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη νερού, καθώς και κατάλληλες και σχετικές πληροφορίες για τα μέτρα που λαμβάνονται, για να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

(i) Ο αντίκτυπος της αυξημένης ζήτησης βιοκαυσίμων στην κοινωνική βιωσιμότητα εντός της Δημοκρατίας, της Ένωσης και των τρίτων χωρών με αυξημένη ζήτηση βιοκαυσίμων·

(ii) o αντίκτυπος της πολιτικής βιοκαυσίμων της Δημοκρατίας και της Ένωσης στη διαθεσιμότητα τροφίμων σε προσιτές τιμές, ιδίως για τους κατοίκους που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες, και γενικότερα αναπτυξιακά ζητήματα·

(iii) η τήρηση των δικαιωμάτων χρήσης της γης·

(iv) για τρίτες χώρες και κράτη μέλη της Ένωσης που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τα βιοκαύσιμα που καταναλώνονται εντός της Δημοκρατίας και της Ένωσης, κατά πόσο η χώρα αυτή έχει επικυρώσει και εφαρμόζει καθεμιά από τις ακόλουθες συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας:

(αα) Σύμβαση περί της Αναγκαστικής ή Υποχρεωτικής Εργασίας (αρ. 29)·

(ββ) Σύμβαση περί Συνδικαλιστικής Ελευθερίας και Προστασίας Συνδικαλιστικού Δικαιώματος (αρ. 87)·

(γγ) Σύμβαση περί Εφαρμογής των Αρχών του Δικαιώματος Οργανώσεως και Συλλογικής Διαπραγματεύσεως (αρ. 98)·

(δδ) Σύμβαση περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Αρρένων και Θηλέων Εργαζομένων για Εργασία Ίσης Αξίας (αρ. 100)·

(εε) Σύμβαση για την Κατάργηση της Αναγκαστικής Εργασίας (αρ. 105)·

(ζζ) Σύμβαση για τη Διάκριση στην Απασχόληση και στο Επάγγελμα (αρ. 111)·

(ηη) Σύμβαση περί του Κατωτάτου Ορίου Ηλικίας Εισόδου εις την Απασχόληση (αρ. 138)·

(θθ) Σύμβαση για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των Παιδιών και την Άμεση Δράση με Σκοπό την Eξάλειψή τους (αρ. 182),

καθώς και τις ακόλουθες συμβάσεις:

(ιι) Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη βιοασφάλεια·

(κκ) Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας που απειλούνται με Εξαφάνιση.

(3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) δύναται να είναι οι ακόλουθες:

(α) Η τήρηση του κριτηρίου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας που καθορίζεται στο εδάφιο (9) του άρθρου 26 αποδεικνύεται είτε με τη λήψη προκαθορισμένης τιμής για τη συγκεκριμένη οδό παραγωγής, είτε με τον υπολογισμό της πραγματικής τιμής για τα βιοκαύσιμα και βιορευστά, καθώς και για τα καύσιμα βιομάζας, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που καθορίζει ο Υπουργός με Διατάγματά του που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51∙

(β) η τήρηση των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα αποδεικνύεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51∙

(γ) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τα εδάφη που καθορίζονται στα εδάφια (3), (4), (5) και (6) του άρθρου 26, αποδεικνύεται με στοιχεία ότι τα εδάφη από τα οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων και βιορευστών δεν έχουν τους χαρακτηρισμούς που αναφέρονται στα πιο πάνω εδάφια και τα αποδεικτικά στοιχεία της τήρησης των κριτηρίων για τα εδάφη δύναται να είναι αεροφωτογραφίες, δορυφορικές εικόνες, χάρτες, εγγραφές/βάσεις δεδομένων, τοπογραφικές μελέτες, ή άλλης μορφής έγγραφα που αφορούν τη συγκεκριμένη περιοχή από την οποία λαμβάνονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας·

(δ) η τήρηση των κριτηρίων που αφορούν τη δασική βιομάζα που καθορίζονται στα εδάφια (7) και (8) του άρθρου 26, αποδεικνύεται με στοιχεία και έγγραφα για την εφαρμογή σχετικής με τη συγκομιδή νομοθεσίας, την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της δασικής περιοχής εφοδιασμού και την εθνικά καθορισμένη συνεισφορά στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή:

Νοείται ότι, οι οικονομικοί φορείς δύναται να παρέχουν απευθείας τα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο περιοχής εφοδιασμού.

(4) Ο ανεξάρτητος έλεγχος των πληροφοριών που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) διενεργείται από εξωτερικό ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος είτε έχει διαπιστευτεί για τη διενέργεια τέτοιων ελέγχων είτε διαθέτει τα ελάχιστα προσόντα που ο Υπουργός καθορίζει με Διάταγμά του που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51.

(5) Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες, προκειμένου να εκδώσει δήλωση επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας:

(α) Προσδιορίζει τις δραστηριότητες του οικονομικού φορέα που είναι συναφείς με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου·

(β) εντοπίζει κατά πόσο καλύπτεται η επαλήθευση της τήρησης κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από εθελοντικό καθεστώς αναγνωρισμένο από την Επιτροπή, από διμερή ή πολυμερή συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών και έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για τον σκοπό αυτό ή από εθνικό καθεστώς άλλου κράτους μέλους της Ένωσης, νοουμένου ότι παρέχεται δήλωση επαλήθευσης ή πιστοποιητικό ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία τήρησης των εν λόγω κριτηρίων αειφορίας·

(γ) αναλύει τους κινδύνους που θα μπορούσαν να συνεπάγονται ανακρίβειες, με βάση τις επαγγελματικές γνώσεις του και τις πληροφορίες που έχει υποβάλει ο οικονομικός φορέας·

(δ) καθορίζει το επίπεδο διασφάλισης για περιορισμό του κινδύνου ότι τα αποδεικτικά στοιχεία περιέχουν σφάλματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα·

(ε) καθορίζει το μέγεθος του δείγματος που του παρέχει τη δυνατότητα να επιτύχει το αναγκαίο διάστημα εμπιστοσύνης για έκδοση δήλωσης επαλήθευσης·

(στ) καταρτίζει πρόγραμμα επαλήθευσης, το οποίο αντιστοιχεί στην ανάλυση κινδύνων, καθώς και στο πεδίο και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και στο οποίο καθορίζονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου οικονομικού φορέα·

(ζ) εκτελεί το πρόγραμμα επαλήθευσης συγκεντρώνοντας αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους δειγματοληψίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό συμπληρωματικό στοιχείο, στα οποία βασίζει το πόρισμα της επαλήθευσης·

(η) ελέγχει και επαληθεύει ότι τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τηρούνται εντός του συστήματος ισοζυγίου μάζας που χρησιμοποιεί ο οικονομικός φορέας·

(θ) πριν καταλήξει στο οριστικό πόρισμα της επαλήθευσης και στην έκδοση δήλωσης επαλήθευσης της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ζητά από τον οικονομικό φορέα να συμπληρώσει τα ενδεχόμενα κενά της διαδρομής ελέγχου, να εξηγήσει διακυμάνσεις ή να αναθεωρήσει ισχυρισμούς ή υπολογισμούς:

Νοείται ότι, ο ελεγκτής δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να εκδίδει τη δήλωση επαλήθευσης.

(6) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει Διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 για τον προσδιορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής, περιλαμβανομένων των κατάλληλων προτύπων αξιοπιστίας, διαφάνειας και ανεξάρτητου ελέγχου που απαιτείται να εφαρμόζεται από το εθνικό καθεστώς, προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, καθώς και με τις πρόνοιες για τα βιοκαύσιμα χαμηλού ή υψηλού κινδύνου άμεσης ή έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης, να επαληθεύεται με αποτελεσματικό και εναρμονισμένο τρόπο και να αποτρέπονται οι απάτες.

(7)(α) Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (2) εφαρμόζονται, ανεξαρτήτως εάν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά, τα καύσιμα βιομάζας, τα ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης ή τα καύσιμα ανακυκλωμένου άνθρακα εισάγονται ή παράγονται εντός της Δημοκρατίας ή της Ένωσης.

(β) Κάθε προμηθευτής καυσίμων παρέχει πληροφορίες για τη γεωγραφική προέλευση και τον τύπο της πρώτης ύλης των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας, θέτει αυτές στη διάθεση των καταναλωτών στους οικείους δικτυακούς τόπους, στους διαδικτυακούς τόπους των φορέων ή της αρμόδιας αρχής και τις αναθεωρεί σε ετήσια βάση.

Διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες με τρίτες χώρες και εθελοντικά εθνικά ή διεθνή συστήματα

30.-(1) Οι οικονομικοί φορείς δύναται, εκτός από το εθνικό καθεστώς που θεσπίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 29, να αποδεικνύουν στην αρμόδια αρχή την τήρηση των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα βιοκαύσιμα, βιορευστά και καύσιμα βιομάζας με τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο διμερούς ή πολυμερούς συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για κριτήρια αειφορίας που αντιστοιχούν προς τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και η οποία έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή για τον συγκεκριμένο σκοπό· και

(β) υποβάλλοντας αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εθελοντικού εθνικού ή διεθνούς καθεστώτος το οποίο έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή και το οποίο καθορίζει πρότυπα για την παραγωγή βιοκαυσίμων, βιορευστών ή καυσίμων βιομάζας ή άλλων καυσίμων που είναι επιλέξιμα, για να συνυπολογιστούν ως ποσότητες ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που καταναλώνονται στον τομέα των μεταφορών σύμφωνα με τους κανόνες υπολογισμού που καθορίζονται στο Διάταγμα του Υπουργού που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 22, και το οποίο-

(i) παρέχει ακριβή δεδομένα για τις μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους σκοπούς τήρησης των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση των ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20 και του εδαφίου (9) του άρθρου 26∙

(ii) αποδεικνύει τη συμμόρφωση όσον αφορά τη συνεισφορά της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στην ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται στα οδικά και σιδηροδρομικά οχήματα σύμφωνα με Διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 και τη συμμόρφωση με την υποχρέωση για εισαγωγή στη βάση δεδομένων της Ένωσης των πληροφοριών για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν και τα χαρακτηριστικά αειφορίας των καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24, ή αποδεικνύει ότι οι παρτίδες βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας πληρούν τα κριτήρια αειφορίας των εδαφίων (3) έως (8) του άρθρου 26:

Νοείται ότι, για να αποδείξουν ότι πληρούνται τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στις διατάξεις των εδαφίων (7) και (8) του άρθρου 26 για τη δασική βιομάζα, οι οικονομικοί φορείς δύναται να παρέχουν απευθείας τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο περιοχής εφοδιασμού.

(2) Οι οικονομικοί φορείς δύναται να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους για την απόδειξη της τήρησης διαφορετικών κριτηρίων.

(3) Στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας υποβάλλει αποδείξεις ή δεδομένα τα οποία έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο συμφωνίας ή εθελοντικού καθεστώτος αναγνωρισμένων από την Επιτροπή για τον συγκεκριμένο σκοπό, στον βαθμό που καλύπτονται από την αναγνώριση, η αρμόδια αρχή δεν απαιτεί από τον προμηθευτή να υποβάλει περαιτέρω αποδείξεις της τήρησης των κριτηρίων αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26.

(4) Η αρμόδια αρχή δεν αρνείται την αναγνώριση εθνικού καθεστώτος άλλου κράτους μέλους αναγνωρισμένου από την Επιτροπή όσον αφορά την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 και των ορίων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

Έκδοση πιστοποιητικού αειφορίας

31. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν ότι κάθε παρτίδα βιοκαυσίμου, βιοαερίου για τις μεταφορές, βιορευστού και καυσίμων βιομάζας που διέθεσαν στην αγορά συνοδεύεται από πιστοποιητικό αειφορίας το οποίο εκδίδεται από πιστοποιημένο οικονομικό φορέα και το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) Ονομασία και διεύθυνση του οικονομικού φορέα∙

(β) διακριτό αριθμό∙

(γ) ονομασία του συστήματος πιστοποίησης, τις απαιτήσεις του οποίου το βιοκαύσιμο ή βιορευστό ή καύσιμο βιομάζας πληροί∙

(δ) πρώτη ύλη παραγωγής∙

(ε) χώρα προέλευσης πρώτης ύλης∙

(στ) δήλωση εάν είναι απόβλητο ή κατάλοιπο∙

(ζ) ποσότητα και είδος βιοκαυσίμου ή βιορευστού ή καυσίμου βιομάζας∙

(η) ενεργειακό περιεχόμενο∙

(θ) δήλωση ότι τηρούνται τα κριτήρια αειφορίας που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26∙

(ι) ποσοστό μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου∙

(ια) δήλωση ότι τηρείται το ισοζύγιο μάζας∙

(ιβ) ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Υποχρεώσεις ελεγκτών και οργανισμών πιστοποίησης

32.-(1) Οι εγκεκριμένοι από την αρμόδια αρχή ανεξάρτητοι ελεγκτές υποβάλλουν το αργότερο έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους έκθεση σχετικά με την εκτέλεση των ελεγκτικών τους καθηκόντων κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργήσει σε οικονομικούς φορείς, τις δηλώσεις επαλήθευσης που έχουν εκδώσει, τον αριθμό των οικονομικών φορέων που εντόπισαν ως μη συμμορφούμενους και τα διορθωτικά μέτρα που λήφθηκαν.

(2) Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας εποπτεύει τη λειτουργία των οργανισμών πιστοποίησης που διενεργούν ανεξάρτητο έλεγχο στο πλαίσιο του εθνικού ή εθελοντικού καθεστώτος εντός της Δημοκρατίας.

(3) Οι οργανισμοί πιστοποίησης οφείλουν να υποβάλλουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εποπτεία της λειτουργίας τους, περιλαμβανομένης της ακριβούς ημερομηνίας, του χρόνου και του τόπου διεξαγωγής των ελέγχων, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, και σε περίπτωση που αυτή διαπιστώσει κρούσματα μη συμμόρφωσης, ενημερώνει αμέσως το εθελοντικό καθεστώς.

Αίτημα αρμόδιας αρχής προς την Επιτροπή για κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

33. Η αρμόδια αρχή δύναται να υποβάλει στην Επιτροπή αίτημα, το οποίο δύναται να βασίζεται σε αίτημα οικονομικού φορέα, για να εξετάσει κατά πόσο έχουν τηρηθεί τα κριτήρια αειφορίας και μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που καθορίζονται στις διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 26 σε σχέση με πηγή βιοκαυσίμων, βιορευστών και καυσίμων βιομάζας και τα ελάχιστα όρια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση ανανεώσιμων υγρών και αέριων καυσίμων μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης και των καυσίμων ανακυκλωμένου άνθρακα που καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού σύμφωνα με την παράγραφο (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 20.

Υπολογισμός του αντικτύπου των βιοκαυσίμων, των βιορευστών και των καυσίμων βιομάζας στα αέρια θερμοκηπίου

34. Η μεθοδολογία υπολογισμού της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τη χρήση βιοκαυσίμων και βιορευστών, καθώς και των καυσίμων βιομάζας, περιλαμβανομένου του βιοαερίου, για σκοπούς του εδαφίου (9) του άρθρου 26 καθορίζεται σε Διατάγματα του Υπουργού που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 51 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.