Εξουσία έκδοσης Κανονισμών και Διαδικαστικών Κανονισμών

67.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς αναφορικά με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα-

(α) τα τέλη που πρέπει να πληρώνονται στον Έφορο βάσει του Νόμου αυτού

(β) τα καθήκοντα ή πρόσθετα καθήκοντα που πρέπει να εκτελούνται από τον Έφορο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού

(γ) τους τύπους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Νόμου αυτού

(δ) γενικά τη διενέργεια και ρύθμιση της εγγραφής βάσει του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε θεμάτων συναφών με αυτήν.

(2) Ο Κυβερνήτης με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή δύναται με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς για τη ρύθμιση της πρακτικής (περιλαμβανόμενων κλιμάκων, τελών και μαρτυρίας) αναφορικά με διαδικασία οποιουδήποτε είδους, περιλαμβανόμενης διαδικασίας για την εκκαθάριση συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης, βάσει του Νόμου αυτού.