Ειδοποιήσεις στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας

59. Κάθε καταχώρηση που γίνεται από τον Έφορο στο μητρώο βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.