Διαγραφή επωνυμιών από το μητρώο

57.-(1) Αν οποιοσδήποτε οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού παύσει να διεξάγει εργασίες, αποτελεί καθήκον των προσώπων τα οποία ήταν συνέταιροι στον οίκο κατά το χρόνο που έπαυσε να διεξάγει εργασίες, ή του φυσικού προσώπου ή αν αυτός είναι νεκρός του προσωπικού αντιπροσώπου του, ή του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε αξιωματούχου αυτού, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν στον Έφορο, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο η οποία αναφέρει ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει παύσει να διεξάγει εργασία.

(2) Με τη λήψη της δήλωσης αυτής όπως προαναφέρθηκε ο Έφορος καταχωρίζει και εγγράφει αυτή και διαγράφει τον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το μητρώο.

(3) Όταν ο Έφορος έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν διεξάγει εργασίες, δύναται να στείλει στον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συστημένη επιστολή ειδοποίηση ότι ο οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνατό να διαγραφεί από το μητρώο, εκτός αν ληφθεί απάντηση στην ειδοποίηση αυτή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(4) Αν ο Έφορος λάβει απάντηση από τον οίκο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν διεξάγει εργασία ή δεν λάβει απάντηση εντός ενός μηνός από την αποστολή της ειδοποίησης, δύναται να διαγράψει τον οίκο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο από το μητρώο.