Μείωση επιβολής και είσπραξης τελών για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης

11. (1) Στις περιπτώσεις διενέργειας εγγραφής μίσθωσης ή υπομίσθωσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 για τις οποίες επιβάλλονται τέλη για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης με βάση το Κεφάλαιο 3Α του Πίνακα, τα τέλη εγγραφής  της μίσθωσης είναι μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1), ισχύουν και στις περιπτώσεις που η σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης συνομολογείται εντός της περιόδου 31η Μαΐου 2012 και καταχωρίζεται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 65IB του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ανεξάρτητα από το χρόνο διενέργειας της εγγραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 65Β αυτού.

(3) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου ισχυουσών διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (2) αυτού, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο, και μετά την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2016.