Μείωση επιβολής και είσπραξης τελών για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης

11. (1)  Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τέλη για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης, με βάση το Κεφάλαιο 3Α του Πίνακα, και οι μισθώσεις αφορούν οικόπεδα, κτίρια ή τμήματά τους, τα οποία μισθώνονται ή υπομισθώνονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας ή της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής συναίνεσης και η σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης συνομολογείται και εγγράφεται εντός της περιόδου της ισχύος του παρόντος Νόμου, τα τέλη εγγραφής της μίσθωσης θα είναι μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(2)  Οι διατάξεις του εδαφίου (1), ισχύουν και στις περιπτώσεις που η σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης συνομολογείται εντός της περιόδου 31η Μαΐου 2012 και καταχωρίζεται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 65IB του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ανεξάρτητα από το χρόνο διενέργειας της εγγραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 65Β αυτού:

Νοείται ότι, ουδεμία εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτρέπεται για συμβάσεις μίσθωσης ή υπομίσθωσης, οι οποίες ήταν καταχωρισμένες δυνάμει του άρθρου 65IB του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και οι οποίες αποσύρθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Νοείται περαιτέρω ότι ουδεμία εξαίρεση από την καταβολή τέλους δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) επιτρέπεται για συμβάσεις μίσθωσης και υπομίσθωσης που φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της 31ης Μαΐου 2012.

(3) Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε περί του αντιθέτου ισχυουσών διατάξεων, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, με εξαίρεση τις διατάξεις του εδαφίου (2) αυτού, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο, και μετά την παρέλευση της 31ης Δεκεμβρίου 2016.