Μείωση επιβολής και είσπραξης τελών για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης

11. (1)  Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τέλη για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης, με βάση το Κεφάλαιο 3Α του Πίνακα, και οι μισθώσεις αφορούν οικόπεδα, κτίρια ή τμήματά τους, τα οποία μισθώνονται ή υπομισθώνονται για πρώτη φορά από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πολεοδομικής άδειας ή της άδειας οικοδομής ή της πολεοδομικής συναίνεσης και η σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης συνομολογείται και εγγράφεται εντός της περιόδου της ισχύος του παρόντος Νόμου, τα τέλη εγγραφής της μίσθωσης θα είναι μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(2)  Οι διατάξεις του εδαφίου (1), ισχύουν και στις περιπτώσεις που η σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης συνομολογείται εντός της περιόδου έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και καταχωρίζεται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 65IB του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ανεξάρτητα από το χρόνο διενέργειας της εγγραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 65Β αυτού:

Νοείται ότι, ουδεμία εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτρέπεται για συμβάσεις μίσθωσης ή υπομίσθωσης, οι οποίες ήταν καταχωρισμένες δυνάμει του άρθρου 65IB του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου και οι οποίες αποσύρθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.