Μείωση επιβολής και είσπραξης τελών για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης

11. (1) Στην περίπτωση διενέργειας εγγραφής μίσθωσης ή υπομίσθωσης  για την οποία επιβάλλονται τέλη για εγγραφή μίσθωσης ή υπομίσθωσης με βάση τις διατάξεις του Κεφαλαίου 3Α του Πίνακα, τα τέλη εγγραφής της μίσθωσης είναι μειωμένα κατά πενήντα τοις εκατόν (50%).

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) ισχύουν και στην περίπτωση που η σύμβαση μίσθωσης ή υπομίσθωσης συνομολογείται μετά την 31η Μαΐου 2012 και καταχωρίζεται με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 65ΙΒ του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ανεξάρτητα από το χρόνο διενέργειας της εγγραφής της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 65Β αυτού.

(3) [Διαγράφηκε].