Υιοθέτησις νέων αρχείων

4. Ο Διευθυντής δύναται να διατάξη την ετοιμασίαν και υιοθέτησιν νέων αρχείων αναφορικώς προς την ακίνητον ιδιοκτησίαν την κειμένην εντός των Επαρχιών Αμμοχώστου και Κυρηνείας ή εν οιωδήποτε καθοριζομένω μέρει τούτων, εις αντικατάστασιν των αρχείων άτινα κατακρατούνται υπό των Τούρκων.